70347. lajstromszámú szabadalom • Kapcsolási elrendezés elektromos jelzőtelepekhez

Megjelent 191*7. év i január hó 25-én. MAGY. SZABADALMI KIfr HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 70347. szám. Vll/j. OSZTÁLY. Kapcsolási elrendezés elektromos jelzőtelepekhez. SIEMENS & HALSKE AKTIEttGESELLSCHAFT CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1915 december hó 4-ike. Elsőbbsége 1914 április hó 24-ike. A jelen találmány elektromos jelzötele- . íekhez, főleg pedig olyan tűz- vagy köz- j ji?tonsági jelző-, ill. jelentőtelepekhez vífló | iapesolási elrendezésre vonatkozik, me- | yeknél több, az egyes vezetékhurkokhoz ! ;artozó Morse-készülék és egy, valamennyi i /ezetékhurokra nézve közös indikátor /an elrendezve, mely utóbbi egy számláb­ából és egy ütő riasztómübőí állhat. A Víorfe-készülékek egyetlen-egy jelző (je­entö) lejárásakor valamennyien szinkrón riódon működnek, azonban több, már kéz­iéitől fogva vagy a jelzés közbe külön iramkörben fekvő jelző egyidejű lejárá­sakor egymástól függetlenekké tétetnek 'így, hogy ínindegvikük külön vehet föl elzést. Ekkor a Morse-készülékekkel szin­úón módon mozgatott kapcsolók közül ?sakis az működik tovább az indikátor­iramkörre, amelynek jelzője a jelfogó iramkörben legelőször idézett elő válto­lást, míg á többi kapcsoló megáll úgy, i íogy a legelőször beérkező jelzés csonld­ailanul adódik át az indikátornak, ellen­jen a •'többi jelzés csaik a Morse-készülé­teken olvasható le. A találmány értelmében a jelzők lejá­•ásakor előidézett elektromos állapotvál­ozásak külön a Morse-, vagy egyéb re­gisztrálókésziilékek íróelemeitől független kontaktusszerkezetek segélyével közvetle­nül halnak az indikátoráramkörre, mely kontaktusszerkezetek közül több jelzés egyidejű beérkezésekor az egyiket égy a jelzőáramok együttes hatása alatt álló ve­zérlőmágnes befolyásolatlanurhagyja, míg. a többit elzárja. A mellékelt rajzon a jelen új kapcso­lási elrendezés tűzjelzőtelepekhez való két foganatosítási példájában van bemutatva és pedig: az J. ábrán a vezérlőmágnes magában a jelző vezetékhurok középső vezetékében,., míg a 2. ábrán egv külön Jielyi áramkör kö­zépső vezetékében van elrendezve. A ábra a vezérlőberendezés egyik elre­teszelő helyzetét tünteti föl' Az 1. ábra szerint több, a földdel kap*­csolt, (a, al) . . . jelző van egy közös (b) jelző vezetékhurokban elrendezve, melybe két, (c) és (cl) áramforrás (telep is van kapcsolva. E telepek közt két, (d) és (dl) Morse-készülék és két, (r) és (rl) elektra­mágnes van elhelyezve. A (b) vezeíték­liuroknak az (r, rl) elektromágnesek közt fekvő része egy (s) vezérlömágnesen át egy (m.) középső vezeték útján s földdel

Next

/
Thumbnails
Contents