70308. lajstromszámú szabadalom • Biztosítószerkezet önkötő nyakkendőkhöz

Megjelent 1917. évi január hó 23-én. MAGY. ^ KIR SZABADALMI Jg|g HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 70B08. szám. l.'i. OSZTÁLY. Biztosító szerkezet önkötő nyakkendőkhöz. LOENS BERNHARD MÉRNÖK AACHENBEN. A bejelentés napja 1916 április hó 15-ike. A találmány tárgya önkötőnyakken­dökhöz való biztosítószerkezet, amely úgy a csomó meglazulását, mint a nyak­kendő félrecsúszását is megakadályozza. Már ismeretesek félköralakú tűvel ellá­tott biztosítószerkezetek, amelyek a cso­móra kötött nyakkendő lecsúszását vol­nának hivatva megakadályozni. Ezek lé­nyegileg a gallérgombra akasztott tűből állnak,• amely a nyakkendő szövetébe szú­ratik. A jelen találmány lényegét egy a gal­lérgombtól független, körívalakban meg­hajlított tű alkotja, amely a nyakljendő csomójába szuratik és pedig oly módon, hogy fölülről lefelé hatol be a szövetbe, tehát a csomó véletlen meglazulasát biz­tosan megakadályozza. A nyakkendő félrecsúszása viszont avval van meggá­tolva, hogy a tű tartója meg van hosz­szabbítva és olyan kiképzéssel bír, hogy a gallér alsó széle és az ingmell közé fek­szik, vagy pedig az ing és gallér összekötő gombjához támaszkodik, minek folytán nem tolódhatik fölfelé. Azonkívül a fesze­sen tartott nyakkendő is nyomást gya­korol a tartóra úgy, hagy az nem csúsz­, hátik el. A találmánynak néhány kiviteli alakját a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az 1.' ábra a biztosítószerkezet elölnézete, a 2. ábra ugyanannak oldalnézete átveze­tett tűvel, a 3. ábra ugyanilyen nézet visszahúzott tűvel, a 4. és 7. ábra olyan két kivitel elölné­zete, amelyek nyakkendőnek oldalt és fölfelé való elcsúszását megakadályoz­zák, az 5. ábra a 4. ábra metszete az A—B vo­nal szerint, a 6. és 8. ábra a 4. és 7. ábrához tartozó oldalnézetek, míg a 9—11. ábrák a biztosítószerkezet'hasz­nálati módját mutatják. A célszerűen meggörbített (a) tartóra a (b) kar van csuklósan szerelve, amely a (h) pontban hozzáerősített, félköralak­ban meghajlított (d) tűt hordja és 90°-tól egész 150"-ig terjedő szöggel elforgatható. A (d) tű az (a) tartó fölső részének (f) nyílásán van átvezetve (2. és 3. ábra) és pedig oly módon, hogy a tű a nyíláson való áthaladásakor annak fölső falához fekszik és ennek f olytán nem ^lötyöghet. Az (a) tartó alsó (al) vége harántirány-

Next

/
Thumbnails
Contents