70299. lajstromszámú szabadalom • Betét férfiruháknak bőröndökben való fölakasztására

Megjelent JL917 . évi jam vár hó 22-én. -Hü*' MAGY. SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 70299. szám. XX/d. OSZTÁLY. j Betét férfiruháknak bőröndökben való fölakasztására. DB PHIL. WOLFF FRIEDRICH MORITZ MAGÁNZÓ BERLINBEN. A bejelentés napja 1916 március hó 11-ike. A férfiruháik bőröndökben vízszintes, fekvő helyzetben való elrendezésüknél sokat szenvednek, minthogy- a fölső ruha­részek súlya az alsó részekre nehezedik. Ezzel szepiben a függőleges helyzetben való elhelyezés által a férfiruhák teljesen simán és ráncmentesen maradnak és ily állapotban el is szállíthatók. A férfiruháknak függő elhelyezésérc szolgál az alabbiakban ismertetett, bőrön­dökhöz való betét, melyből szükség sze­rini egymás mellé többet lehet a bőrönd­ben felállítani. • A betét a mellékelt rajzon példakép vett foganatosítási alakj&ban van föltün­tetve, nevezetesen az 1 ábra a betét belső nézete ruhadara­bok nélkül, a 2. ábra függélyes keresztmetszete a ru­hák csomagolt állapotában, a 3. ábra egy részletrajz nagyobb lép­tékben. ' ' A betét a szokisos módon szövettel be­vont, fönt nyitott, önmagáiban ismert (a) szekrényből áll, melynek (al) ég (a2) oldalrészei és a keskeny oldalakon (b) és (c) haránfrészei vannak. A szekrény fölső résziében a (d) hengeralakú rúd van el­rendezve, melv az alkalmas módon össze­hajtott nadrágok és mellények fölvéte­lére szolgál úgy, mint azt a 2. ábra mu­tatja, ahol (W) a mellényt és (H) a nad­rágot jelöli. A (d) rúd beállítható, mely célra a rúd oldalfölületeiből (f) bőrszíjak indulnak ki, melyek a (b) harántfalon vannak átvezetve. A szíj az ábra bal olda­lán a (b) falon kiképezett helytálló veze­téken van keresztülhúzva, a jobboldalon pedig a 3. ábrán nagyobb léptékben föl­tüntetett és a (b) farészbe beeresztett ba­jonettszerű (e) fémlemez segélyével van a szíj vezetve, mímellett az (e) fémlemez lehetővé íeszi, hogy az (f) szíjat az egyik oldalon teljésen eltávolítsuk a (b) haránt­falból úgy, hogy a meglazított (d) rúdat kényelmesen lehet a mellényen és" a nad­rágon átfektetni. Ennek megtörténte után az (f) szíj szabad végét betesszük az (e) lemezbe (3. abra), mire a rúdat az 1. áb­rán föltünitetett nyitott szíjvégek és nyo­mógombok segélyével alkalmas magas­ságban szorosan ráfeszítjük a (b) haránt­falra. A kabát fölvételére a széles (g) sín szol­gál, melynek két (h) hasítéka van, melye­ken az (al) és (a2) szekrényfalakon meg­erősített szíj megy keresztül. Ez a beren­dezés lehetővé teszi, Eogy a kabát fölvé-

Next

/
Thumbnails
Contents