70268. lajstromszámú szabadalom • Javítások görredőnyökön

Megjelent 1917. évi január lió 19-én. MAGY. « SZABADALMI SZABADALMI LEIRAS 70268. szán.. VIII/f OSZTÁLY Javítások görredőnyökön. KEISER JAN BORKERESKEDŐ HÁGÁBAN. A bejelentés napja 1916 március hó 23-ika. Elsőbbsége 1915 ápiilis hó 16-ika. A jelen találmány görredönyök össze­állításának egyszerűbbé, célszerűbbé és olcsóbbá tételét célozza. Eddig ugyanis azokat a rudakat, ame­lyekkel a redőnyök összekötendők, vala­mint a redőnyöket képező szövetet is bi­zonyos hosszban levágták, ezután a rúd végén a húzózsinórhoz való tárcsát, to­vábbá a redőnv számára való vé«darabot, %f O 7 valamint a redőny forgatható megtámasz­tására szolgáló peckeltet csavarolással vagy kalapálással erősítették meg. Ezen rendszer azonban hátrányos, a mennyiben az összeszerelésnél előforduló pontatlanság esetében az egyes részek nem fekszenek egymáshoz képest derék­szögben és központosán, ami a redőny pontatlan föl- és legördülését, valamint elferdülését okozza. Ezenkívül az ilyen el­rendezésnél a redőnyrúdból használha­tatlan részek maradnak meg. A találmány értelmében ezen hátrányo­kat megszüntetjük és a rudak tetszőleges hossza mellett kevésbbé pontos munka esetében is teljesen merőleges és közpon­tos elrendezést kapunk. Ezen cél elérésére különböző hosszú­ságú kicserélhető részeket készítünk elő, melyek egymással egyszerű módon a kí­vánt teljes hosszúságig összekapcsolha­tók és a zsinóriíoronggal, a végdarabok­kal és a tartópeckekkel láthatók el anél­kül, hogy gondatlan megmunkálás eseté­ben excentrikus vagy ferde elhelyezke -déstől kellene tartanunk. Az ily módon összeállított redőnyrúd az ilyen rudakkal szemben támasztandó főkövetelményt, t. i. á mozdulatlanságot teljesen kielégíti, míg ez az ismeretes sza­bályozható hosszúságii rudaknál még so­hasem éretett el. A mellékelt rajz a találmány tárgyának három foganatosítási alakját, mutatja, és pedig az 1.- és 4. ábrán az első, a 2. és 5. ábrán a második és a 3. és 6. ábrán a harmadik foganatosí­tasi alak van hossz-, illetve keresztmet­szetben föltüntetve. Az 1. és 4. ábrán föltüntetett példánál a redőnyrúd az egyenlő hosszúságú (aV részekből és a rövidebb (b) részből van .összetéve. Ezen részeket egymással a (c) csavarok kötik össze és a részek úgy van­nak megválasztva, hogy együttesen a kí­vánt rúdhosszt adják ki. Hosszban igen ! kevéssé különböző egyes részekből köny­j nyen tetszőleges hosszúságú rudat állít-

Next

/
Thumbnails
Contents