70267. lajstromszámú szabadalom • Távolról működő sodronyolló

Megjelent 1917. évi január lió 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEÍR A S 70267. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Távolról működő sodronyolló. KÖRBER EDUÁRD CS. ÉS KIR. ELLENTENGERNAGY BÉCSBEN. A bejelentés napja 1915 november hó 23-ika. Jelen találmány tárgya ollóra vonat­kozik sodronynak, különösen védőkeríté­sek és akadályok sodronyainak elvágá­sára, melyek kézzel Működtetve közvet­len átvágást tesznek lehetővé, azonban arra is alkalmasak, -hogy az elvágást na­gyobb távolságról is végezhessük. Utóbbi célra az ollót rendeltetése helyére hajít­juk, amidőn a készülék a hajtóval lánc, zsinór vagy hasonló utján áll kapcsolat­ban és a sodrony átvágása ezen húzóelem meghúzása által eszközöltetik. Az ollót kisebb távolságokra kézzel ha­jíthatjuk vagy pedig e célra különleges hajítókészüléket alkalmazhatunk. Minden esetben arról kell gondoskodnunk, hogy az ollóval összekötött húzóelem a hajítás Helyével kapcsolatban maradjon. Emel­lett a találmány tárgyát képező ollónál árról is van gondoskodva, hogy az olló az azt kezelő egyéntől szigetelve van, úgy hogy az ollóval erős elektromos árammal töltött sodronykerífések vagy sodrony­akadályok stb. minden baj nélkül átvág­hatok. A jelen találmány lényege abban áll, hogy egy középdarabon több előnyösen ívalaku kar van megerősítve, melyeknek a középdarab felé fordított oldala olló módjára van megélesítve. Ezen ollókarok a' középdarabon csuklósan megerősített további ollókarokkal működnek össze, melyek egy a középdarabban levő du­gattyú által kilendíttetnek. A találmány szerinti távolra ható sod­ronyolló célszerűen háromkarú horgony, alakjára van kiképezve, hogy annak a szétvágandó sodronyok fölé való hajítá­sánál az egyik vagy több karja biztosan a sodronyokon vagy legalább egy sodro­nyon függve maradjon, úgy hogy azután a visszahúzás által a sodrony átvágása bekövetkezzék. A csatolt rajzon az 1. ábra a találmány szerinti szerkesz­tett olló metszete az ollókarok nyitott helyzetében, a 2. ábra ugyanazt csukott ollókarokkal tünteti föl. A 3. ábrában a középdarab a vele kap­csolt ollókarokkal fölülnézetben van fel­tüntetve, míg a 4. és 5. ábrák módosított kiviteli alako­kat metszetben mutatnak. Mint azt az 1—3. ábrákból látjuk, a ta­lálmány szerinti távolra ható sodronyolló egy csőalakíi, előnyösen hengeres (1) kö­zépdarabból áll, mely fölül a (2) süveg-

Next

/
Thumbnails
Contents