70259. lajstromszámú szabadalom • Eljárás kéndioxidnak gázokból való eltávolítására és visszaszerzésére

Megjelent 1»17. évi január l|ó 17-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 70259. szám; II/g. OSZTÁLY Eljárás kéndioxidnak gázókból való eltávolítására és visszaszerzésére. NORDÖEUTSCHE-HÜTTE AKTIENGESELLSCHAFT CÉG ÉS DR BEHRENS JÁNOS VEGYÉSZ BRÉMÁBAN. A bejelentés napja 1915 november hó 13-ika; A nyers kőszéngáz kénhidrogéiitartalmát tudvalevőleg gázalakú vagy oldott kéndioxid­dal való kezelés útján szokták kén alakjá­ban kiválasztani, mimellett azonban jó ered­mény elérése céljából a kéndioxidnak a kő­széngázban lévő kénhidrogénhez való meny­nyiségű viszonyát úgy kell megállapítani, hogy az eltávozó kőszéngáz kéndioxidot tar­talmazzon. . A jelen találmány ezen fölös kéndioKid­nak a megtisztított kcszéngázból való ered­ményes és olcsó visszaszerzését célozza. A találmány szerint a megtisztított gáz­ban lévő kéndioxid eltávolítását és vissza­szerzését úgy végezzük, hogy a' gázt kifő­zött alkálibiszulfitoldattal (KHS08 +xK2 S08 ) m,ossuk, amely hideg állapotban a kéndioxi­dot biszulfit (KHS08 ) képződése mellett eré­lyesen elnyeli, ellenben főzés alkalmával ismét könnyen visszaadja. Az oldatot cél­szerű állandóan keringésben tartani. A föl­lépő hőszlikséglet nagy részét azáltal fö­dözzük, hogy az eltávozó meleg oldatot az ellenáram elve szerint a beérkező hideg ól­d ittál hőkicserélő érintkezésbe hozzuk és a kifdzést többszörös elgőzösítő készülékekben hajtjuk végre. Ez az eljárás a következő megfontolásokon és kísérleteken alapul: A meghatározott töménységű biszulflt­oldaton átvezetett világítógáz meghatározott SOJJ-tartalommal távozik az oldatból. A gáz és S03 között ez alkalommal, kiadódó tér­fogatviszony egyensúlyi állapotnak tekin­tendő, amennyiben a biszulfitoldat csak nagy S03 -tartalmú gáekeverékből vesz föl kén­dioxidot, ellenben a csekély S02 tartalmú gáz keveréknek kéndioxidot ad át. Ennélfogva fontos volt megtudni, hogy vájjon ez az egyensúlyi állapot a biszulfitoldat kifőzése által nem tolható-e el kedvező értelemben. E célból a következő kérdéseket kellett megvizsgálni: 1. Meddig fokozható a biszulfitoldat hidrolízise kifőzés által? 2. Mennyi kéndioxidot vihet magával 1 m8 világítógáz a kifőzött biszulfitoldat­ból ? Ezen kérdések elintézése után hátra volt még a próba, nevezetesen a köbméteren­ként meghatározott kéndioxidot tartalmazó xvilágítógáznak a különböző kifőzött KHSOs oldatokon való átvezetése és azután az SOa -tartalmú csökkenésének megállapítása. v

Next

/
Thumbnails
Contents