70257. lajstromszámú szabadalom • Túlfeszültség elleni védőberendezés telepek számára

Megjelent 1917. évi január liÓ 11-én. MAGY. SZABADALMI m HI¥ATáL 70257. szám. VII g. OSZTÁLY­Túlfeszültség elleni védőberendezés elektromos telepek számára. S0C1ÉTÉ GÉNÉBALE DES CONDENSATEURS ELECTBIQÜES FRIBOURGBAN. A bejelentés napja 1915 novemberhó 18-ika. Elsőbbsége 1911 október bó 26-ika. A jelen'találmány oly berendezésre vo­natkozik, amely elektromos telepeknek túlfeszültség ellen való megvédésére szol­gál elektrolytikus kondenzátorok segélyé­vel. ílynertíű berendezések már ismeretessé váltak. Ezek, mint a mellékelt rajz 1. ábrája mutatja, azon két (a) és (b) veze­ték között voltak elhelyezve, amelyek -kö­zalt a túlfeszültség elkerülendő és egy (c) kapcsolóból, (dj) kiolvadó biztosítékból és elektrolytikus (é, f) kondenzátorokból álltak, mely részek sorba vannak kap­csolva. A kondenzátorokkal (g, h) ellen­állások. 'vannak párhuzamosan elren­dezve, amelyek az ,(a, b) vezetékek közötti feszültséget egyenletesen osztják el a kon­denzátorokon. Ha a berendezés bizonyos ideig nem volt használatban, akkor az» (e, f) kon­denzátorok szigetelő rétegei eltűnnek és így a -kondenzátorok elektromos ellenál­lasa igen csekély lesz. Ennek folytán a (c) kapcsoló zárása pillanatában az (aj) és (b) között rövidzárlat keletkezik, amely a (d) biztosítékot rövid idő múlva kiolvasz­taná. Ennek 'megakadályozása végett az (e) és (f) kondenzátorokkal egy (ín) ellenállás van sorba kapcsolva, amely a (c) kapcsoló zárásakor szintén működésbe lép. E célból az (e) és (.fi) kondenzátorok­, kai egy (j) solenoid (M) tekercse áll so­ros kapcsolásban s ezen tekercs a mozgé­kony (j) kontaktussal van összekötve, • amely a helytálló (k) kontaktussal jöhet érintkezésbe, ahol ez utóbbit az (1) huzal a (b) vezetékkel köti össze. Az (m) ellen­állás a (j) és (k) kontaktusok között mel­lékáramkörben foglal helyet. A (j) kon­taktust 'a kilendíthető (i3) kar hordja, amely az (i5) rúgó hatást alatt áll oly mó­don, hogy a rúgó a (j) kontaktust a (lű) kontaktusra törekszik fektetni, mimellett aikar az (i4) vonórúd útján az (i) solenoid (i2) magjávái van összekötve. Ennek 'foly­tán a (c) kapcsoló zárásakor az ,(e, fi) , kondenzátorokon és az (il) tekercsen igen erős áram.halad át, azonban csak nagyon rövid ideig, mivel az (i) solenoid a (j, k) kontaktusokat rögtön seétvála&ztjai és az (m) ellenállást az (e, f) kondenzátorok­kal sorba (kapcsolja. Minél jobban -előre­halad a kondenzátorokban a szigetelöcéte­gek képződése, annál jobban növekedik az áramkör ellenállása és annál esteké-

Next

/
Thumbnails
Contents