70242. lajstromszámú szabadalom • Készülék a holtpont leküzdésére és a gépek ellenkező irányú forgásának meggátlására

Megjelent 1917. évi január hó 15-én. MAGY. SZABADALMI Kia HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 70242. szám. I/g. OSZTÁLY. Készülék a holtpont leküzdésére és a gépek ellenkező irányú forgásának meggátlására. PÁMER ISTVÁN MÓR MŰSZERÉSZ KESZTHELYEN. A bejelentés napja 1915 július hó 2-ika. Jelen találmány tárgya készülék, mely­nek alkalmazása folytán a varrógépek és más hasonló hajtású gépek a holtponton nem állanak meg, a kerék ellenkező irányba nem mozdulhat, az indítást nem kell kézzel segíteni, az bármikor a lábak­kal történhet, minélfogva munkaközben egyik kézzel sem kell a munkatárgyat el­ereszteni. A varrógépeknél a készülék még azzal a nagy előnnyel is jár, hogy el­marad a cérnaszálak folytonos elszaka­dása, minthogy a hajtókerék nem fordul­hat az ellenkező irányba. Lényegében az elrendezés abban áll, .hogy a lábitó két szemben fekvő pontja rúgóval fölszerelt karok közvetítésével össze van kötve a hajtórúdnak a hajtó­lengellyel kapcsolt végén megerősített két­karú emelővel úgy, hogy a karok föl- és lefelé mozgásánál a rugók a mozgás iránya szerint kifeszíttetnek, illetőleg meglazíttal­nak, miáltal a hajtótengely a holtponton mindenkor átsegítietik. A hajtóltengelyre azonkívül egy a gép­állványra helytállóan ráerősített fék van rászerelve, mely a tengelyre erősített félc­tuskó körül forgatható gyűrűből és ennek csatornáiban elhelyezett, rúgóliatás alatt álló hengeres görgőkből áll, melyek a ten­gelynek ellenkező irányú forgását azáltal gátolják meg, hogy a féktuskó és a gyűrű közé szorulnak. A találmány tárgya a csatolt rajzon példakép vett foganatosítási alakjában van föltüntetve, nevezetesen az 1. ábra a készüléket varrógépre rásze­relten távlati képben tünteti föl, a 2. ábra a fék távlati képe, a 3. ábra pedig függélyes hosszmetszete, a 4. ábra ugyanennek függélyes kereszt­metszete. A gép (a) állványában ágyazott (b) lá­bitó a szokásos módon (c) hajtókar út­ján összie van kötve a (j) kereket hordó (1) hajtótengellyel. A hajtókar fölső vé­gére a kétkarú (d) emelő van erősítve. Az emelőkar végei a lábitó két szemben lévő pontján kiképezett (o, p) nyúlványokkal vannak összekötve. Ezen célból a (d) emelő egyik karvége (i) rúgó közbeikta­tásával (x) kar útján a (p) nyúlvánnyal, az emelő másik karvége pedig a gépasz­talhoz erősített (e) tarfókaron forgatható (f) emelőhöz kötött (h) rúgó és az emelő másik karjához kapcsolt (g) kar útján a lábitó (o) nyúlványával* van összekötve.

Next

/
Thumbnails
Contents