70232. lajstromszámú szabadalom • Nyomóvízzel hajtott dugattyús gép

Megjelent 1917. évi január hó 15-é ii7 MAGY. gé-v KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 70232. szám. V/d/3. OSZTÁLY­­' Nyomóvízzel hajtott dugattyús gép. NEUHOLD EDE NY. MALOMIGAZGATÓ TEMESVÁRON. A bejelentés napja 1916 január hó 12-ike. A találmány oly dugattyús gépekre vonat­kozik, amelyeknél hajtóközég gyanánt nyo­móvíz, vagy egyéb, nyomás alatt álló folya­dék van alkalmazva.. Minthogy az ilyen gépeknél magaa nyomásokkal kell számolni, a vezérműnek úgy kell ' kiképezve lennie, hogy a mozgó részeken ne léphessenek föl az üzemet zavaró túlnagy súrlódások, meg­szorulások és effélék. A találmány lényege abban áll, hogy a vezérlést két, közös tengelyen ülő forgó­tolattyú végzi, amelyek egyenlő, azonban ellenkező irányú víznyomás alatt állnak és ennek folytán tehermentesítve csúsznak a hozzájuk tartozó tolattyútükrökön. A két tolattyú közös tengelye a forgattyútengely­lyel alkalmas hajtómű útján oly módon van kényszermenetűen összekötve, hogy a tolaty­tyúk mindig ugyanazon irányban forognak s forgásuknak egy bizonyos' része alatt a nyomóvizet a hengerbe a dugattyú mögé bocsátjuk. A találmánynak egy kiviteli alakját- a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábra a nyomóvízzel hajtott dugattyús gép tolattyúszekrényének és munkahenge­rének vízszintes hosszmetszete, a' 2. ábra ugyanazon részek oldalnézete és részleges metszete, a 3. ábra a víznak a gépbe való áramlását szabályozó szerkezet metszete, a 4. ábra ugyanezen szerkezet homloknézete a szekrény födél levétele után, az 5. ábra pedig négy gépnek közös ten­gelyre való kapcsolását föltüntető vázlatos rajz. A gép lényegileg két (1) és (la) tolattyú­szekrényből és a (2) hengerből áll, amely­ben a (3) dugattyú mozog. A tolattyúszek­rények között egy tömör (4) tömb van el­rendezve, amelynek-áttellenes fölüíetein a közös (5) tengelyen szilárdan ülő (6) és (6a) tolatyúk csúsznak. A (4) tömb négy sarkán egy-egy átmenő (7) furat van kiképezve* amelyek az átellenes (1) és (la) tolattyú­szekrények belső terei között szabad össze­köttetést létesítenek. A víz a két tollatyú-­szekrénybe a (8) csövön át vezettetik, amely a (7) furatok valamelyikébe torkol úgy, hogy a víz mindjárt belépése után egyenletesen oszlik el a két tolattyúszekrényben. A (4) tömb továbbá két (9) és (9a) csator­nával van ellátva, amelyek a tömbnek tolattyútükrök gyanánt szolgáló fölületeiből indulnak ki és a (2) henger (10) munka­terébe torkolnak. A (10) tér egy része, mint a rajz mutatja, magában a (4) tömbben ' képezhető ki és a (2) henger a tömbbel egy

Next

/
Thumbnails
Contents