70210. lajstromszámú szabadalom • Eljárás víz lágyítására

Megjelent 1917. évi .január h<V 11-én. MAGY. rf&s KIR. SZABADALMI ggg HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 70210. szám. V/e. OSZTÁLY. Eljárás kazánvíz lágyítására. OELWERKE STERN-SONNENBORN A -G. CÉG. HAMBURGBAN ÉS RAJNA/M KÖLNBEN. A bejelentés napja 1914 november hó 12-ike. Elsőbbsége 1913 október hó 7-ike. A találmány tárgya eljárás víznek és pedig különösen kazántápvíznek tisztítá­sára és lágyítására. Eddigelé gyakorlatilag főképen két eljá­rást használtak a fönti célra, nevezetesen a mész-szóda eljárást és a bariteljárást. Az első eljárással a nagv üzemben ta­pasztalás szerint 4" keménységre lehet a vizet lágyítani, az eljárásnak azonban az a hátránya, hogy miután lehetetlen az el­mélethez kapcsolódó adagolás,- ennek folytán a lágyított víz alkálikusan folyik le és ezáltal maró hatásúvá válik. Ez a hátrány a bariteljárásnál nem mu­tatkozik, azonban a gyakorlati üzemben ezzel nem lehet a lágyítást f>—7°-nál lejebb vinni. Az ilyen módon kezelt vizek azon-, ban mindig okot adnak kazánkő képzé­sére, mimellett ebben az esetben a kazán­kőnek az a kelleni etlen tulajdonsága van, hogy keményen lerakódik és ütésre nem pattog le. Ugyanezen hátrányok fönforgását állít­ják a több ízben ajánlott nátriumfoszfátra, mint kazánköellenes szerre vonatkozólag is úgy, hogy ez vízlágyításra nem talált nagyabbmérvű alkalmazást. Mindazonál­tal a nátriumfoszfát segélyével, mellyel elegendő hosszú behatásnál teljes lágyí­tást is el lehet érni, gyakorlati nagy­üzemben a keménységet .minden nehéz­ség nélkül leszoríthatjuk 1—2"-ig. Ismeretes továbbá orgános anyagoknak, mint cserkivonatok és egyéb növény­kivonatok alkalmazása. Ezek azonban nem hatnak lágvítólag, hanem megakadá­lyozzák, hogy a kazánkövet képező alkat­részek a kazánban kemény réteg alakjá­ban le ne rakódjanak és előidézik, hogy ezen kazánkőképzők iszap alakjaban vál­janak le a kazánban. Az ilyen orgános anyagok egyedüli alkalmazása nem ele­gendő, mert a kazánban képződő iszap mennyisége igen nagy, amely a maga ré­széről ismét áz utólagos odasülés veszé­lyét idézi elő. Mi már most azt találtuk, hogy a ka­zánkő képződését rendkívül hatásos mó­don megakadályozhatjuk azáltal, hogy az orgános kivonatokat egy lehetőleg jó, messzemenő előzetes lágyítással kombi­náljuk. Ez az előkészítés például az isme­retes mészrszóda- vagy bariteljáirással tör­ténhet. Mindazonáltal a kazánban kelet­kező iszapmennyiségek a nem nagyon mélyre lesülyesztett keménység folytán

Next

/
Thumbnails
Contents