70205. lajstromszámú szabadalom • Mechanikai kemence pirit és más effélék pörkölésére

Megjelent 1917. évi január hó 11-én. MAGY. irOns KIR. SZABADALMI WEM HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 70205. szám. • Xll/d. OSZTÁLY. Mechanikai kemence pirit és máseffélék pörkölésére. MASCHINENFABRIK A CTIE N GESE L LSCH A FT VORM. WAGNER & C° CÉG CÖTHENBEN (ANHALT). A bejelentés napja 1915 november hó 19-ike A pirit és máseffélék pörkölésére szol­gáló ismeretes kemencéknél a fejlesztett gázok sok port visznek magukkal, mely a gázok további földolgozásánál nagy hát­rányokat és zavarokat okoz. A por nagy részét az egyik pörkölőkamrából a má­sikba hulló pirit okozza. Ezt a port a föl­szálló gázok magukkal vihetik, mert a hulló anyag mentén áramlanak át. Ismeretesek már oly szerkezetek, ame­lyek ezen hátrány kiküszöbölését céloz­zák; ilyenek. pl. az önműködően záródó csappantyúval biró ejtőaknák, mimellett a csappantyú csak az aknának bizonyos töltésénél nyílik és annak kiürülése után ismét záródik és így tovább. Ezen ismere­tes szerkezetek azonban nem váltak be, illetve a porképzödéssel járó hátrányokat nem voltak képesek lényegesen csökken­teni. • A találmány tárgya, mely ezen hátrá­nyokat kiküszöböli, lényegében véve ab­ban áll, hogy az anyag a kemence külső övén, a kerület mentén beépített szállító-Készülékekkel ellátott aknákon át teljes, azaz meg nem szakított áramban kény­szermozgásúan továbbíttatik az egyik pör­kölőkamrából a másikba, a kemence belső övén pedig a közép felé megtört levezető­tölcséreken át és a kavarókarokon alkal­mazott, rézsútosan fekvő csúsztatok men­tén csúszva halad lefelé, miáltal az anyag hullását elkerüljük és a gáz- pirit-áram találkozását lehetőleg meggátoljuk. A mellékelt rajzon a találmány szerinti kemencének egy foganatosítási alakja van föltüntetve. Az 1. ábra a kemence függélyes metszete. A 2. ábrán az egyik pörkölőkamra feneke a belső levezetőtölcsérekkel és kavaró­müvel részleges fölülnézetben látható. V 3. ábra az egyik belső levezetőcsatornát a csúsztatóval nagyobb léptékben mu­tatja. A 4. ábrán a kemencefalnak egy része a gázcsatornákkal vízszintes metszetben, ' Illetve fölülnézetben látható. A kemence a föltüntetett példában hat kamrával bír, amelyek közül az 1. ábrán az öt (a, b, c, d és e) kamra metszetben látható. A kemence közepén a függélyes (f) üreges tengely jár át, amelybe a (h) lapátokat hordó (g) karok vannak beil­lesztve. A fejlődő gáz a fölfelé irányúló nyilakkal jelölt úton száll föl, a pirit pe-

Next

/
Thumbnails
Contents