70193. lajstromszámú szabadalom • Hálózsák

Megjelent 3917. évi január hó lO-én. MAGY. KPI SZABADALMI HIVATAL 70193. szám l/«. OSZTÁLY. Hálózsák. FRANK VIKTOR GÉZA FŐHADNAGY 81. SZ. TÁBORI POSTA. A bejelentés napja 1916 március hó 14-ike. • Az eddig használatos hálózsákok hál­ránya, hogy a szabadban-csak száraz idő­ben használhatók és hogy még zárt he­lyen való alkalmazás esetében is puha alátétre van szükség. Ilyen alátét gya­nánt a szalma vagy afféle csak akkor használható célszerűen, ha nagyobb mennyiségben áll rendelkezésre, mint­hogy a vékony szalmaréteg alvás közben eltolódik és az alvó a kemény alapra kerül. Ezen hátrányok a találmány tárgyát képező hálózsáknál azáltal vannak elke­rülve, hogy a hálózsák fekvöfölülete is zsákszerűen van kiképezve és tetszőleges anyaggal, pl. szalmával, falevelekkel, szé­nával, továbbá régi takarókkal, fehér­nemüdarabokkal, papi rfoszlánv okkal stb. tölthető ki úgy, hogy minden esetben de­rékaljszerű alátétet kapunk. Ez a derék­alj lágy fekvőfölületet nyújt és emellett az alvót a talajnedvességtől elszigeteli. A szigetelőképességet még azáltal fokozhat­juk, hegy a hálózsáknak a talajon fekvő •külső részeit vízmentes és ezenkívül a szi­lárdság fokozása góljából durvább, nehe­zen koptatható anyagból készítjük. A mellékelt rajzon a találmány tárgyát képező hálózsák egy foganatosítási alakja az 1. ábrán távlati képben és a 2. ábrán hosszmetszetben van föltün­tetve. A hálózsák alsó részét, azaz fckvőfölü­letét az (a) zsák képezi, mely (b)-nél nyi­tott (a nyílást azonban a lábvégnél is ké­pezhetjük ki). A (b) nyíláson át a derék­alj töltőanyagát belöltjük és kívánat sze­rint elosztjuk, mimellett pl. a törzs lá­gyabban, a fej pedig magasabban ágyaz­ható. A (b) nyílás eljárása pl. a (c) zsinó­rokkal, nyomógombokkal, kapcsokkal stb. történhetik. Az (a) derékalj fölött a (d) tér van ki­képezve, mely vánkos vagy efféle fölvé­telére szolgál. Az (a) derékaljhoz továbbá tetszőleges könnyen oldható összekötő • eszközökkel, pl. kapcsokkal, gombokká!, célszerűen azonban az (f) nyomógombok­kal az (e) takaró van erősítve. Az (a) derékaljnak a földön fekvő része, mely a hálózsák összegöngy ölésénéi is kí­vül fekszik és így a kopásnak jobban alá van vetve, célszerűen impregnált és emel­lett szilárd, ellenálló anyagból, pl. im­pregnált zsákvászonból készül.

Next

/
Thumbnails
Contents