70185. lajstromszámú szabadalom • Zárókészülék áramszámlálókhoz

Megjelent 1917. évi január hó' lO-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 70185. szám. VII c. OSZTÁLY­Zárókészülék áramszámlálókhoz. DANUBIA ACTIENGESELLSCHAFT FÜR GASWERKS-, BELEUCHTÜNGS- UND MESSAPPARATE CÉG WIENBEN. A bejelentés napja 1915 november hó 29-ike. Elsőbbsége 1914 december hó 24-ike. Oly áramszámlálóknál, melyek függé­lyes lengely körül forgó mérőszervvel bírnak, a készülék szállításánál a tengelyt csapágyából ki kell emelni, hogy úgy az utóbbit, mint a csapszöget megsérülések ellenében megvédjük; ezt a kiemelést eddig kézzel beállított emelőszerkezettel végzik, melyet a készülék fölfüggesztése után ugyancsak kézzel kell kiiktatni. Hogy a zárókészülélí. ezen be- és kiik­tatása a szállítás alkalmával és a készü­lék fölszerelésénél önműködően történ­jék és feledékenység vagy hibás kezelés folvtán el ne maradhasson, a találmánv értelmében a számlálókészülék akasztó­lülét egy meghatározott lökettel eltolha­lóan kell elrendezni és annak a rúgó vagy súlvhatás által a beiktató helyzetbe ho­zott kapcsoló emelővel akként kell össze­kötve lennie, hogy a számlálókészülék fölfüggesztéscnél és levételénél önműkö­dően átvezéreltessék. . A találmány értelmében szerkesztett zárókészülék a csatolt rajzon példakép vett kiviteli alakjában van föltüntetve, nevezetesn az 1. ábra a készüléknek metezete a 2. ábra A—A vonala szerint, a 2. ábra pedig ugyanannak hátsó nézete eltávolított hátsó fal mellett. Mint az az ábrákból kitűnik, a (h) hátsó fal és a függélyes (m) számlálóten­gely között az (1) tartón a kétkarú (n) emelő van ágyazva, melynek az 1. ábrán jobboldalt fekvő villaszerű vége az (m) lengely (o) vasíagítása alá nyúlik és az emelő baloldali karjára ható (a) vonó­rúgó által a teljes vonalakkal kihúzott vízszintes helyzetbe leridíftetik, melyben az (m) tengelyt csapágyáról leemeli. Az (n) emelő baloldali karja a (t) húzónád utján egy a tulajdonképeni (u) fölfüg­gesztő 'fül mellett vezetett második (v) füllel van összekötve, melynek belső fölső éle az (n) emelőnek az 1. ábrán teljes vonalakkal kihúzott hatásos helyze­tében a tulajdonképeni (u) fölfüggesztő fül belső fölső éle alatt fekszik. A számlálókészüléknek fölszerelésénél, illeíve fölfüggesztésénél a falon megerő­sített helytálló tartókampó a két (v) és (u) fülön nyúlik ál és ha azután a készü­léket súlyhatásának engedjük át, az any­nvira lesülyed, hogy az (u). fül nyílásának fölső éle a tartókampóra fekszik, miáltal, a (v) fül a készülékhez képest annyival

Next

/
Thumbnails
Contents