70162. lajstromszámú szabadalom • Kenőberendezés lemezrugók számára

Megjelent 1017. évi január bri 9-én. MAGY. SZABADALMI KIR. • HIVATAL SZABADALMILEIRAS 701^2. szám. XX/*. OSZTÁLY. Kenőberendezés lemezrugók számára DANN ERNEST GEORGE GYÁROS CHICAGÓBAN. A bejelentés nspja 1915 január hó 8-ika. Elsőbbsége 1914 január hó 2-ika. Jelen találmány tárgyát összetett lemez­rugók egyes lemezei közé helyezendő kenő­berendezés képezi, mely pl. a kocsitestet a ke­réken alátámasztó elliptikus vagy félig ellipti­kus rugóknál nyerhet alkalmazást. Ily kenőbe­rendezésnek vagy szalagnak az összetett le­mezrúgó lemezei közé való helyezése által a rúgó rugalmasságát fokozh atj uk é s annak élet­tartamát is meghosszabbíthatják, minthogy a kenőszalag a rúgó behajlításakor egymás­sal szemben elmozgó érintkező fölületeket kenőanyaggal látja el. A kenőszalagnak azonban bizonyos föltételeknek kell meg­felelnie, hogy az összetett lemezrúgó le­mézei közé való helyezése által a kívánt eredményt elérhessük. Ha a kenőszalag lyukjait, illetve mélyedéseiben, a rúgó összeállítása alkalmával töltjük még, az el­járás fáradságos és költséges. Ha ellenben a szalagot már előzőleg töltjük meg kenő­anyaggal, a szállítás vagy a rugóba helye­alkalmával könnyen kifolyik minthgy rúgóba helyezés alkalmával a szalagot szükségképen meg kell hajlítani. A kenőanyag kifolyása meleg időben yagy meleg helyiségben való szerelés alkalmával még nagyobb mértékben lép föl. Mindezeken kívül a kenőszalag töl­tése, bármikor történjék is az, ha külön­külön végezzük, lassú,nehézkes és költséges.. Jelen találmány tárgyát javított kenő­szalag képezi, mely különleges szerkezete folytán a kenőanyagot mélyedéseiben ren­des körülmények és a rendes hőmérséklet mellett megbízhatóan megtartja úgy, bogy a kenőszalag kezelése közben nem piszkít és megrongálás veszélye nélkül raktároz­ható, szállítható és fölszerelhető. A találmány szerint a kenőberendezés mélyedésekkel ellátott kenőanyagtartóból, a mélyedésekben elhelyezett kenőanyagból és a mélyedéseket elfödő, rátapadó födőburok­ból áll. A kenőanyag tartója előnyösen a fém­szalagból készülhet, mely a kenőanyagot fölvevő mélyedések képzése céljából lyu­kasztással van ellátva; a födőburok papír­ból vagy a rúgólemezek súrlódásának be­hatása alatt szétmálló más anyagból állhat és a kenőanyag tapadása segélyével a fém­szalag oldalain fogva tartatik. A találmány tárgya a mellékelt rajzon példaképen vett foganatosítási alakjában föl van tüntetve; az 1. ábrán a kenőszalag egy részletrajza látható ; a » 2. ábráa az 1. ábra 2—2 vonala szerint vett metszet, a 3. ábrán a leraezrúgó lemezei közé he-

Next

/
Thumbnails
Contents