70134. lajstromszámú szabadalom • Mótoros eke furószerűen működő talajmegmunkáló szerszámokkal

Megjelent 1916. évi december hó 39-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 70184. szám. X/a. OSZTÁLY. Mótoros eke fúrószerűen működő talaj megmunkáló szerszámokkal. GERGUROV ISTVÁN MECHANIKUS ZÁGRÁBBAN. ' A bejelentés napja 1915 szeptember hó 27-ike. A jelen találmány fúrószerűen működő talajmegmunkáló szerszámokkal biró mó­toros ekére vonatkozik, melynek egy fo­ganatosítási példája a mellékelt rajzon van bemutatva, ahol az 1. ábra az eke függélyes metszete és a 2. ábra annak fölülnézete. Az eke egy mellső és két hátsó keréken nyugszik. Az (1) mellső kerék a (2) gép­állvány (2') mellső nyúlványában függé­lyes tengely körül elforgatható (3) villa szái ai közé van "szerelve, míg a (4) hátsó kerekek a (2) gépállvány (2") ágyazó gyűrűin keresztülmenő (5) tengely végein vannak elrendezve. A (2) gépállványra továbbá a (6) hajtó, célszerűen benzin­motor van szerelve, mely úgy a (4) hátsó kerekek hajtására, és ezzel az eke továb­bítására, mint az alább ismertetett fúró­szerű talaj megmunkáló szerszámok hajtá­sára szolgál. E célra (6) mótor (61 ) ten­gelye egyrészt egy (7) fogaskerékkel van fölszerelve, mely a (4) hátsó kerekek (5) tengelyére szerejt (8) lánckereket hajtó (9) lánckerékkel fölszerelt és a (2) gép­állvány alsó oldalára ágyazott (10) tengely (11) fogaskerekével kapcsolódik, másrészt pedig egy (12) lánckerékkel, mely a (4) hátsó kerekek (5) tengelyére lazán forog­hatóan ágyazott (13) lánckereket hajtja. A (13) lánckerék egy (14) lánckerékkel van mereven összekötve, mely a (4) hátsó ke­rekek (5) tengelyére kilengethetöen ágya­zott és a talaj megmunkáló szerszámokat tartalmazó (15) keret (16) és (17^» csap­ágyaiban ágyazott (18) tengely belső vé­gén ülő (19) lánckerékkel van összekötve. A (18) tengely külső végén egy (20) lánc­kerék ül, mely a (15) keret (21) csap­ágyaiban ágyazott (22) végnélküli csarvar végén ülő (23) lánckereket hajtja. A (22) végnélküli csavarral végül a (15) keret (24) csapágyaiban ágyazott fúrószerű (25) talajmegmunkáló szerszámok (26) csa­varkerekei kapcsolódnak úgy, hogy a (6) mótor forgásakor egyrészt az eke előre­halad, másrészt a (25) szerszámok gyors forgásba jönnek és a talajba behatolva, azt föltúrják.­A (15) keret mellső, villás vége (27) fo­gasíVek gyanánt van kiképezve, melyek­kel a (2) állvány csapágyaiban ágyazott (28) téngelyen ülő (29) fogaskerekek kap­csolódnak. A (28) tengelyen továbbá egy (30) csavarkerék ül, mellyel egy a (2) áll­vány (31) csapágyaiban ágyazott ferde (32) tengely (33), végnélküli csavarja kap­csolódik. A (32) tengely fölső végén egy a

Next

/
Thumbnails
Contents