70133. lajstromszámú szabadalom • Eljárás üreges nyitott aranygyűrűk előállítására

___ Meglelent 1916. évi december hó 29-éti. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI Ifin HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 70133. szám VI/g. OSZTÁLY * Eljárás üreges nyitott aranygyűrűk előállítására. FITZKA ZSIGMOND ARANYÁRÚGYÁROS WIENBÉN. A bejelentés napja 1916 január hó 11-ilie. Az aranyműves iparban „charnier" név > alatt ismeretes üreges nyitott aranygyű­rűk, melyek ékszerek (fülbevalók, füg­gesztők stb.) vagy ezek alkatrészei (mint karikáik, karabélyok, [láncszemek s|tb.) gyanánt alkalmaztatnak, eddig a követ­kezőképen állíttatnak elő: Egy megfelelő aranycsíkot mag gya­nánt szolgáló rézsodrony vagy pálca köré i sodornak és nyújtóvas segélyével ezen magon csővé formálják, amikor is a csík­nak szélei egymást átlapolják és a nyúj­tási művelet folytán erősen egymásra saj­toltatnak. A mag alkalmazása lehetővé teszi, hogy az aranycsövet összelapítás nélkül tetszőlegesen meghajlítsuk, ill. hogy azt egv formára csavarvonal alak­jában rágöngyöljük. Az ekként göngyölí­tett csőnek egyes meneteit levágjuk és ezek alkotják a nyitott aranygyűrűket, melyeket már csak a belül lévő rézmagtól kell megszabadítani, hogy a nemesfémtár­gyakra vonatkozó hivatalos előírásoknak megfeleljenek. A rézmagnak eltávolítása, ami salétrom­sav segélyével történik, sok időt vesz igénybe és emellett nem nyújt teljes biz­tonságot arra nézve," hogy a nem nemes­fém az üreges aranygyűrűkből teljesen • kiválasztatott, mivel ez úgy az ötvözetnek, mint az alkalmazott salétromsavnak mi­nőségétől függ. A jelen találmány tárgyát már most " oly eljárás képezi, mellyel ily üreges aranygyűrűk salétromsav vagy más kivá­lasztó folyadék alkalmazása nélkül sokkal gyorsabban és a nemes fém teljes tiszta­ságának föltétlen biztonsága mellett állít­hatók elő. A találmány szerinti eljárás abban áll, hogy az aranycsíkot rostanyagból álfó bé­len nyújtószerkezet segélyével csővé for­máljuk, ezt pedig, mint eddig, csavarvo­nal alakjában göngyölítjük és az egyes le­vágott meneteket annyira hevítjük föl, hogy a rostanyagból álló mag teljesen elég. Mag gyanánt pld. pamutbelet hasz­nálhatunk, melyet viasszal annyira meg­merevítünk, hogy az a cső nyújtásánál és a csavarmenetekké való göngyölítésnél összelapítás ellenében elegendő ellenállást Fámasszon. SZABADALMI IGÉNY. Eljárás üreges nyitott aranygyűrűknek úgynevezett charnieroknak előállítá­sára, jellemezve azáltal, hogy egy

Next

/
Thumbnails
Contents