70121. lajstromszámú szabadalom • Tüzelőanyagbevezetőkészülék égési erőgépekhez

Megjelent 19HJ. évi december hó 19-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 70121. szám. V/d/3. OSZTÁLY­Tüzelőanyagbevezető készülék égési erőgépekhéz. HANSEN-ELLEHAMMER JACOB CHRISTIAN MÉRNÖK KOPENHÁGÁBAN. A bejelentés napja 1915 december hó 21-ike. Elsőbbsége 1915 szeptember hó 20-ika. A. találmány égési erőgépek tüzelő­anyagbevezető készülékére vonatkozik és abban áll, hogy a tüzelőanyag beveze­tését szabályozó elem a szokásosan alkal­mazott levegőszabályozó elem beállításá­tól van függővé téve és pedig akként, hogy a két szabályozó elem közé oly pneuma­tikus készülék van beiktatva, amely az erőgép szívásától vagy kipuffogásától füg­gően működik, s amely a szokásos kar­burátorokban alkalmazott úszós szerkeze­teket helyettesíti. Ez a szabályozási rend­szer, amely szerint a tüzelőanyag beveze­tése a levegő bevezetésétől függően telje­sen önműködőlég szaBályoztatik, az erő­gép szabályozhatóságát lényegesen fokozza és lehetővé teszi, hogy az erőgép erősen ingadozó sebesség és terhelés mellett be­álló különféle üzemviszonyokhoz könnyen és gazdaságos módon alkalmazkodjék.' Az említett pneumatikus készüléknek és a levegő és tüzelőanyag bevezetését sza­bályozó elemekkel valókapcsolatának egy példabeli kiviteli alakját a mellékelt rajz tünteti föl függőleges metszetben (1. ábra) és oldalnézetben (2. ábra). A meg­rajzolt példa szerint a készüléket a gép szívóhatása működteti. Ha működését a kipufíogástól vagy más, a gép előidézte s a légköritől eltérő nyomástól akarjuk füg­gővé tenni, akkor összeköttetéseit asze­rint kell megváltoztatnunk. A (4) hengerben járó (3) dugattyút a hengeríenékbe erősített (6) csőben játék­kal elrendezett, célszerűen hajlékony (5) közbenső tag a (7) tűszeleppel köti össze. A szelep fészkét egy (8) cső fölső vége al­kotja, amely cső a (7) szelepnél tetszés szerint magasabban vagy alacsonyabban elhelyezhető, nem ábrázolt egy vagy több tüzelőanyagtartályból indul ki. A (6) és (8) csövekre fölcsavart (9) hüvely alkotja a szelepházat, amelyből a (10) cső vezeti a tüzelőanyagot a szintén nem ábrázolt karburáló szerkezetbe vagy gázosítóba. - A (4) henger (12) födelén tömítve ki­vezetett (11) dugattyúrúd külső végén (13) aggyal van ellátva, amely a levegő­szabályozó (15) csappantyú (16) tenge­lyére erősített (14) kar ütközőjeként sze­repel. Hogy az ütközés beállítható legyen, a (14) kar-támadási pontja gyanánt egy (17) csavarnak a vége lehet kiképezve. A (15) csappantyú ismert szerkezetű (18) szekrénye alul, ill. a gép felől p. o. a (19) cső révén a (4) henger fölső ré-

Next

/
Thumbnails
Contents