70078. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés briketteknek papírosból és más szerves anyagokból való előállítására

Megjelent 1»16. évi december Jtiö 19-én. MAGY. gW KIR. SZABADALMI gfif l HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 70078. szám. H/a. OSZTÁLY. Eljárás és berendezés briketteknek papirosból és Más szerves anyagokból való előállítására. SPECKEN ALPHONS KERESKEDŐ ZÜRICHBEN. A bejelentés napja 1915 december hó 8-ika. A jelen találmány briketteknek papi- j rosból és más szerves anyagokból való előállítására vonatkozik. Az eljárás abban áll, hogy a papirost vízzel péppé dolgoz­zuk föl és a péphez más szerves anyago­kat, pl. szenet, szemetet, faforgácsot, szö­vetet stb. adunk. A keveréket azután saj­tóban erősen összesajtoljuk és a kapott terméket megszárítjuk. Az így előállított brikettek pl. kőszénbrikettek helyett hasz­nálhatók. Kitűnt, hogy meleg, vagy lúgtartalmú víz alkalmazása esetén a papirosnak péppé való átalakulása gyorsabban megy végbe, mimellett előnyös a papirost a víz­ben éles szerszámmal megmunkálni, minthogy ez a müvelet a pépképződés gyorsításához szintén hozzájárul. Az eljárás végrehajtása olyan sajtó se­gélyével történik, amely lényegileg egy kád fölött védőköpenyben lazán fekvő és vízlevezető nyílásokkal biró sajtolóhen­gerből, továbbá a hengerbe lazán helye­zett sajtolódugattyúból és a henger fölött forgathatóan elrendezett sajtolóemeltyü­ből áll. A találmány szerinti berendezésnek ejgy Tciviteli alakját a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az \ 1. ábra a sajtoló oldalnézetét, a 2. ábra fölülnézetét, a 3. ábra a berendezés egy részének az előbbi ábrákhoz képest nagyobb léptékű metszetét, a 4.- ábra a sajtolóhenger nézetét, az 5. ábra pedig egy gyümölcssajtó néze­tét, és részben metszetét mutatja. A föltüntetett berendezés egy vízszintes (1) kereten nyugszik, amelyre két függé­lyes (2) tartó van erősítve. A (2) tartók fölső részére a (3) sajtolóemeltyű egyik vége van forgathatóan ágyazva. Az (1) keret a lefutó víz fölfogására egy (4) ká­dat hord, amely fölött, erősen merevített lábakon, az (5) asztal foglal helyet. Az asztalra egy fönt es lent nyitott, henger­alakú (8) bádogköpeny van szerelve s ez utóbbiban a (6) sajtolóhenger nyugszik lazán, amelynek oldalfala a víz kibocsá­tásara szolgáló (9) nyílásokkal van el­látva. A (6) sajtolóKengerben a (7) s'aj­tolódugattyú mozgatható. Az egyes részek elrendezése és alakja úgy van megvá­lasztva, hogy a (6) Henger könnyen a (8) köpenybe állítható és péppel megtölthető, a (7) dugaittyű pedig a (6) hengerbe ve­zethető és a (3) emeltyű segélyével a pépre nyomható, mely utóbbinak a hengerből

Next

/
Thumbnails
Contents