70024. lajstromszámú szabadalom • Tűzi létra

Megfjelent 1!>16. évi december hó 9-én. MAGY. KIR. SZABADALMI jBg| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 70024. szám. Vlll/b. OSZTÁLY. Tiizi létra. CARLSSON KLAES LUDVIG MŰVEZETŐ GÖTEBORGBAN. A bejelentés napja 1915 október hó 5-ike. Az eddig ismert, egy kerékpárra sze­relt tűzi létrák azon hátránnyal bírnak, hogy azokat működési állapotukban, vagyis széttollan és álló helyzetükben csak nehezen lehet vízszintes helyzetbe hozni, ami akkor szükséges, ha a létrát nála alacsonyabb helyeken, pl. kapukon kell áttolni; ezen hátránynak oka abban van, hogy a fölállított és széttolt létrának súlypontja igen mélyen fekszik. A jelen találmány célja ezen hátrány­nak kiküszöbölése, amit azáltal érünk el, hogy a létrának hosszirányában a szoká­sos támasztó görgőpáron kívül még egy vagy több csúsztató görgőpárt rendezünk el, melyekkel a létra úgy fölállításánál, mint a vízszintes helyzetbe való fekteté­sénél a földön végigcsúszik. A mellékelt rajzokban a találmányi ké­pező létra három oly foganatosítási alak­ban van föltüntetve, melyeknél a kerék­párra szerelt létra külön járművön szál­líttatik tova. Az 1. ábra a szállító jlrművön elhelyezett létrának oldalnézete. A 2. ábra a működési állásban lévő létrá­nak oldalnézete. X 3. ábra a félig lefektetett létrának ol­dalnézete. A 4. ábra a vízszintes helyzetbe fektetett létrának oldalnézete. Az 5. ábra egy másik foganatosítási alak­jának oldalnézete a működési állásban. A 6. ábra hátulnézet. A 7. ábra a félig lefektetett létrának ol­dalnézete. A 8. ábra a vízszintes helyzetbe fektetett létrának oldalnézete. A 9. ábra a létra egy vízszintes helyzetbe fektetett harmadik foganatosítási alakjá­nak oldalnézete. Az (a) létra (1. ábra) a szokásos mó­don van a (b) kerékpárra szerelve, mely a létra hátsó oldalán elrendezett (d) áll­ványbán ágyazott (c) tengelyen forog; a (d) állványnak a létra alsó végénél fekvő végéhez az (e) támasztó görgőpár van erősítve,- mely görgők a (b) kerékpárhoz képest akként vannak elrendezve, hogy a járműről leszerelt és a földre állított létra egyaránt támaszkodik a kerékpárra és a támasztó görgőkre (2. ábra), amikor is a létra majdnem függélyesen áll. A szállí­tási helyzetben a létra (1. ábra) ismert módon majdnem vízszintesen fekszik az (A) pl. mótoros járművön, még pedig a (d) állványon megerősített (f, g) haránl­; tengelyek segélyével, melyek akként fek-

Next

/
Thumbnails
Contents