70017. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés a Babcock-Wilcox-, vagy efféle rend szerint épült gőzkazánokhoz való keresztkamrák gyártására

Megjelent 1916. évi november hó 29-én. MAGY. gggt KIR SZABADALMI jRh HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 70017. szám. XVl/d. OSZTÁLY. Eljárás és berendezések a Babcock-Wilcox-, vagy efféle rendszer szerint épült gőzkazánokhoz való keresztkamrák gyártására. EBSTE BBÜNNEB MASCHINEN-FABRIKS-GESELLSCHAFT CÉG ÉS VŐBSMANN KÁROLY ÜZEMVEZETŐ BRÜNNBEN. A bejelentés napja 1915 október hó 30-ika. A jelen találmány tárgyát olyan kereszt­kamrák előállítására szolgáló eljárás és be­rendezések képezik, melyek a Babcock-Wilcox-féle és ehhez hasonló vízesöves gőzkazánrendszereknél a fölső kazán és a csőhálózat közt összeköttetést létesíteni vannak hivatva. Ezek a keresztkamrák sa­játszerűen, zsebalakúan vannak kiképezve, egyetlenegy bádogdarabból dolgoztatnak ki és a hengeres felső kazánra szegecsel­tetnek. Ezeknek a keresztkamráknak előállítása eddig tetemes nehézségeket okozott és csak négyszeri felhevítéssel, ill. négy munka­folyamatban végzett, körülményes és bo­nyolult sajtoló munkával volt elérhető. (V. ö. az erre vonatkozó, Charles Albert Knight és Campbell Peck Higgins, Glasgov, tulaj­donát képező 56,681. és 57,518. sz. német szabadalmak leírását!) A jelen találmánynak megfelelő eljárás és berendezések az említett munkadarabok előállításánál fönnforgó eddigi nehézsége­ket megszünteti és azt lehetővé tenni van­nak hivat pa, hogy csak két munkafolya­matban, ill. kétszeri fölhevítéssel készítsük azokat el. A találmány szerinti eljárás lényegileg abból áll, hogy a kész keresztkamra sík­alakú fenekét mindenekelőtt pontosan meg­határozott sugarú körívben, domború olda­lával fölfelé, egy darabból kisajtoljuk, az oldalt lévő zsebalakú átmeneti részeket végleges alakjukba hozzuk és a hengeres karimát olyan sugárá körívben hajlítjuk meg, mely nagyobb a kész keresztkamra hengeres karimájának sugaránál, mire, a második fölhevítésnél, ill. munkafolyamat­nál, egy második matricában, az előbb meghajlított feneket a végleges síkalakba hajlítjuk vissza, a zsebalakú átmeneti ré­szek oldalait a sajtoló köldök (patrica) felé és fölfelé hajlítjuk és a hengeres karimát is a végleges alakba hozzuk. A mellékelt rajzon az 1. ábra a kész keresztkamrát tünteti föl ismert alakjában, oldalnézetben és függélyes középmetszetben, míg a 2. ábra egy, a munkadarabnak az első munkafolyamatban történő sajtolására szol­gáló, példaképen választott berendezést, a 3. és 4. ábrák pedig egy, a munkadarabnak a második munkafolyamatban történő to­vábbi, készre sajtolására szolgáló, ugyan­csak példaképen választott berendezést

Next

/
Thumbnails
Contents