70013. lajstromszámú szabadalom • Továbbítószerkezet munkagépek orsói számára

Megjelent 1916. évi november lió 29-én. MAGY. ^ KIR. SZABADALMI jggff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 70018, szám. XVI/d. OSZTÁLY. Továbbító szerkezet munkagépek orsói számára. JÁNICKE MAX GYÁRTULAJDONOS S/M HALLEBEN. A bejelentés napja 1915 jnmus hó 26-ika. Elsőbbsége 1914 junius hó 29-ike. Á jelen találmány tárgya továbbító- | szerkezet, mely oly munkagépeknél talál- | hat alkalmazást, melyeknél a szerszám vagy munkadarab e^tolatik. A találmány szerinti szerkezet pl. fúró­gépek munkaorsóinak előrehajtására szol­gálhat. A szerkezet akként van berendezve, hogy az azzal ellátott gépnél a szerszám vagy munkadarab önműködően és gyor­san mozog „mindaddig, míg a szerszám behatása be nem következik, a szerszám behatásának pillanatában pedig' önműkö­dően akként kapcsoltatik át, hogy a szer­szám működése közben a szakaszos to­vábbítás lassú, a munkának megfelelő me­netben történik. A szerkezet továbbá akként van berendezve, hogy az azzal ellátott munka-, illetőleg szállítóorsónak visszafelé forgatásával vagy a szerszám­nak a munkadarabtól, vagy a munkada­rabnak a szerszámtól való eltávolítása gyors menetben eszközölhető. A szerkezet lényegében egy rekesztő fogazással ellátott anyából vagy korong­ból áll, melyben a munka-, illetőleg szál­lítóorsó ágyazva van és melynek forgása egy a rekesztő fogazásba kapcsolódó ki­lincs által időszakosan meg van gátolva. A kilincs forgatható korongon vagy más | testen van elrendezve, (mely időszako-I san önműködően kapcsolódik az anyában ágyazott munka-, illetve szállítóorsóval) és karral van ellátva, melynek forgási pá­lyájában ütköző fekszik, mely az anyát forgás ellen időszakosan elrekeszti. A szerkezet működési módja az alább is­mertétett foganatosítási példából tűnik ki a legvilágosabban. A mellékelt rajz a találmány tárgyának példaképem foganatosítási alakját tün­teti föl. Az 1. ábra metszet a 2. ábra A—B vonala szerint. A 2. ábra metszet az 1. ábra C—D vonala szerint. A szerszámot vagy munkadarabot hordó és tetszőleges módon forgatott (a) munka­orsó (1. ábra) hosszának tekintélyes ré­szén csavarmenettel van ellátva és ezen csavarmenetes részével (b) anyában van ágyazva, mely hátsó (c) karimájának pe­remén belső (d) rekesztő fogazással van ellátva. Ezen (d) fogazásba (e) rekesztő­kúp kapcsolódik (2. ábra), mely az (f) csapon lazán forgathatóan foglal helyet. Ezt a csapot a (g) emelőkar hordja, mely mellső végén (h) orral van ellátva. Ez a (g) kar hátsó végén (i) orsó segélyével forgathatóan van elrendezve a (k) ko-

Next

/
Thumbnails
Contents