69983. lajstromszámú szabadalom • Eljárás iszap keverésére

vit-Kjelent lí>16. évi november hó 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 69988. szám-. IV;i. OSZTÁLY Eljárás iszap keverésére. G. POLYSIUS CÉG DESSAUBAN. A bejelentés napja 1915 jnnins hó 15-ike. Elsőbbsége 1914 jonius hó 5-ike. A találmány tárgyát iszap keverésére szolgáló eljárás képezi. Az eddig ismertté vált eljárások külön­böző eszközöket alkalmaztak' iszapos fo­lyadékoknak állandó mozgásbantartására; nehogy a szilárdabb iszaprészek a folya­dékból, amelyben szuszpendálva vannak, kiváljanak és a fenékre ülepedjenek. Különböző iparágnak ily jól összeke­vert iszapra nagy mennyiségben van szüksége és gyakran előfordul, hogy az iszapot nem egyes anyagokból, hanem több anyagból kell előállítani, amelyeket víz adagolásával finom porrá őrölnek el. Ha az iszap több különböző anyagból állott, amelyek esetleg különböző fajsuly­lyal bírtak, úgy az iszapnak leülepedés folytán nem csupán a szilárd részek és a folyadék elkülönítése, hanem a kevert szilárd anyagok szétválasztása is bekövet­kezik, mert a nagyobb fajsúlyú részek ha­marább ülepednek le, mint a kisebb faj­sűlyuak. Ennek elkerülésére többek között me­chanikai keverőszerkezeteket alkalmaztak. Ezen szerkezeitek azonban azon hát­ránnyal bírtak, hogy az iszap keverése csupán vízszintes rétegekben, nem pedig ezekre merőlegesen történik, míg függé­lyes keverőkarok alkalmazása esetén szintén csak igen korlátolt mértékben megy végbe a fölülről lefelé való keverés. Ehhez hozzájárul még, hogy mindkét kivitelnél a fenéken az iszapréteg nem kevertetik át kellően, hanem az ily ke­verőkészülékekben gyakran keletkezik a fenéiken egy erősen odatapadó, a leg­alsóbb keverőkar által erősen lesimított iszapréteg. Függélyes keverőkarok alkal­mazása esetén ily iszapréteg szintén gyak­ran keletkezik, amelyet a függélyes ke­verőkarok forgásuk közben csupán kon­centrikus gyűrűkre barázdálnak. Ezen 'hátrányok elkerülésére (az isza­pot nyomólevegővel keverték olyként, hogy a nyomólég bevezetésére szolgáló csöveket, alulról, oldalról vagy fölülről vezették a tartályba és nyomólevegőt fuj­tattak az iszap belsejébe. A nyomólevegő áramlási energiája és a kilépő légbuboré­kok fölszállása következtében a, keverést ugyan lényegesen elősegítették, azonban a csövek csupán a kiömlőnyílásoknak aránylag csekély környezétében fejtettek ki elegendő keverő hatást. Különösen nagy keverőedényeknél kép­! ződnek, főképen fölülről az iszapba me-

Next

/
Thumbnails
Contents