69939. lajstromszámú szabadalom • Eljárás higanykatalizátorok regenerálására

Megjelent 1916. évi november hó 14-én. MÁGY. SMBAtiALMÍ 1V/Í. OSZTÁLY. Eljárás higány&ataiizátorok regenerálására. ghemísche fabrik GRifestíÍty-feLfek; rtíöíi tíb Éj* FkÁNKFÍÍRTÖAN. Á beieléhtés napja 1915 julius hó i-je Á találmány tárgya eljárás elhasznált hifflnykatalizátorok regenerálására, ) Bizonyos folyamatoknál, pl. acétalde­hid előállításánál jacetilénnek higanysót tartalmazó savanyú oldatba váló beveze­tésé útján, a hi^anysó la&sánkéiit redu­kálódik és hatástalanná válik, feközíien azonban a higanykataíizátorok nem ala­kulnak át mindig folyékony fémes hi­gannyá, hanem folyékony higany mellett több vagy kevesebb higanyiszap képző­dik, melynek regenerálása nagy nehézsé­gekkel jár. Azt találtuk már most, hogy ilyen el­használt higanykataíizátorok régerierár­lása könnyen sikerül, ha a higáiijiszapot először fémes állápotbá hozzuk és a fém­állapotban levált higanyt azután a kata­lizátorok gyánánt való újbóli fölhaszná­lásra ál'káliriás Higaiíyvegyületekké éla­kllíükáv Azt tálaltuk, hogy ez ákkör. sikerül, üá áz iszapot éíöskÖr rríagáBáH iiíagásaí)!) hőmérsékletre hevítjük, míg á Hozzaké­vei-edetí sérvéé anyagok elszenesednek, aminek következménye a higanynák fo­lyife állápbtBatl vál<5 lévalááa és azután a tiszta folyÖs Hlgaliyt s2ok&sós módon az alkalmas higanyvegyűletekké álákítjuk át. A hevítésnél ugyáhis az iszaj) szénre ég fémes higaiiyrá Válik szét; azonkívül eközben á még jelenlévő szerves higany­vegyületek fémfes Higáiinyá redukálódnak. Áz ismertetett mödon jeleniékéiiy xilti­szaki hatást érünk el, mivel á , higariy­iszájiből tisztá higáiiyvégyületéket kapunk ügy, hogy á fölyáiiiátba riiihdig csák tisztá, rendkívül Hatékony higánykát^li­zátorbk verettetnék be; ezéiikívül tisztát­laiíságok nem jiltiiák. á reakciós folya­dékba, ami az ácétáldehidiiek vágy más termékeknek acetilénből váló előállítását kedvezően befolyásolja. I. ktíct. Az ácetaldehidnek acetilénből váló elő­állításánál képződő higaiiyisza|)bt, mely főleg fémes higany, szerves tisztátlánsá­gok és részben még nem redukált szerves higany vegyületek benső keverékéből áll, célszerűen vízzel váló előzetes dekantá­lás és a hozzákevert folyós higany eltá­volítása utáh vaskazánbán a hozzákevert szetves anyagok elszenesedéséig, elönyö­séti keverés közben, közvetlen lánggál Hevítjük. Az iszápbati lévő higaily leg-

Next

/
Thumbnails
Contents