69932. lajstromszámú szabadalom • Újítás szárny-röpülőgépeken

Megjelent 1916. évi november hó 14-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 699B2. szám. V/h. OSZTÁLY­Újítás szárnyröpüló'gépeken. ZAWRZEL HENRIK MAGÁNZÓ WIENBEN. A bejelentés napja 1914 december hó 23-ika. Dacára annak, hogv a szárnyröpülőgé­peknek az volna a sajátságuk, hogy ay. aviatikának bizonyos föladatait, így pél­dául a függőleges fölszállást, a röpülés lassítását és a röpülés közben való meg­állásit lehetővé tegyék, az ilynemű röpülő­gépeik gyakorlati alkalmazásától eddig teljesen eltekintettek, minthogy a tova­mozgatásra való propellerek elrendezésé­nél még megközelítőleg sem lehet az aeroplánok sebességét elérni. Jelen találmány tárgya szárnyröpülü­gép, mely énnek jó tulajdonságait a sík­röpülőgépek jó tulajdonságaival egyesíti és így alkalmas arra, hogy a röpülőgép­pel szemben támasztott összes követelmé­nyeknek megfeleljen. A találmány értelmében ezen követel­ményeknek azáltal teszünk eleget, hogy a röpülőgép szárnyait úgy rendezzük be, hogy ezek merev síkba beállíthatók és ez­által normális rendszerű ellenállási fölü­letté alakithatók át, hogy továbbá a rö­pülögépen elrendezett mótor tengelye ki­iktató szerkezetekkel van ellátva, melyek által a mótor munkateljesítménye a szár­nyakat működtető berendezésről egész­ben vagy részben a propellertengelyre vi­hető át. A csatolt rajzon az 1. ábra a találmány tárgyát képező újítással fölszerelt jármű vázlatos fölül­nézete, a 2. ábra az emelőszervek gyanánt szol­gáló szárnyak vázlatos nézete, a 3. ábra ugyanezeket láttatja ellenállási fölületek gyanánt való működésük köz­ben, végül a 4. ábra egy szárnynak része távlatban alulnézetben. A találmány értelmében a jármű két ellenállási fölületének mindegyike helyett több (v) szárnyat alkalmazunk, melyeket egy a röpülőgép hosszanti .szimetria-ten­gelvébem elrendezett (n) tengely akként •hajt, hogy a röpülőgép ugyanazon olda­lán elhelyezett két-két szomszédos (v) szárnyak ellentétes föl- és lefelé mozgáso­kat, a szemben fekvő szárnyak pedig ugyanoly irányú mozgásokat végeznek. A két párhuzamos vízszintes (li, h) tengely­ivel csuklósan összekötött szárnyak az (n) hosszanti tengely (t) görbítései útján hajtatnak, melyeket a szárnyak (a) kar­jai közrefognak. A szárnyak fölfelé mozgásánál föllépő légellenállás csökkentésére mindegyik (v) szárny egymást derékszögben ke-

Next

/
Thumbnails
Contents