69925. lajstromszámú szabadalom • Fékutánállítókészülék vasúti járművek számára

Megjelent 1916. évi november fió 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 69925. szám. V/b. OSZTÁLY. Fékutánállító-készülék vasúti járművek számára. RÓNAI GYULA ÉS TUSÁK ISTVÁN MÁV. MÉRNÖKÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1914 szeptember hó 20-ika. Elsőbbsége 1914 október hó 23-ika. A jelen találmány tárgyát képező fék­utánállító-készülék célja a vasúti jármü­vek folytatólagos (légnyomásos, légür-, vagy solenoid-) fékrendszerének az üzemi kézi fékszerkezet segélyével való szabá­lyozása oly célból, hogy a fékszerkezet megbízható és hatályos működése a fék­tuskók és kerekek bármely kopottsága mellett is biztosítva legyen. A találmány tárgyát_ a mellékelt rajz tünteti föl, amelyen az 1. ábra a készülék működésének meg­értéséhez szükséges magyarázó rajz, míg a 2—6. ábrák a készülék alkalmazását tüntetik föl különböző fékrudazatú fé­keknél. A készüléket, annak alkalmazását és működését a következőkben ismertetjük: A fékrudazat szokásos elrendezésének egy sematikus ábráját oly járműveknél, melyek kézi- és folytatólagos fékkel egy­aránt föl vannak szerelve, jelen találmány tárgyát képező készülékkel azonban el­látva nincsenek, az 1. magyarázó ábra tünteti föl. A kétféle, kézi- és folytatólagos fék mű­ködése a következő: a) A kézi fékkel a járművet úgy fékez­zük meg, liogy a függélyesen vagy víz­szintesen elrendezett (2) kézi fékorsót vagy közvetlenül, vagy pedig fogas- vagy lánckerékáttétellel az (1) kézifékforgattyú­val forgatjuk. Ezáltal a (2) orsónak (3) csavrmenetes részén lévő (4) csavar­anya a nyíl irányában haladva az (5) csapok és (6) hevederek segélyével a kocsi alvázára erősített (7) csapszög vagy tengely körül a (8) és (9) emeltyűt s ezzel a (10) vonórudat ugyancsak a melléje rajzolt nyíl irányában húzza. Ezen (10) fékvonórúd végén van a (12) csapszög, melynek közvetítésével a vonórúd a (1.3). emeltyüt a járműre erősített (15) fix csap­szög körül elmozdítja s ezen emeltyű a (14) csapszöggel csuklósan hozzá kap­csolt (16) vonórudat a nyíl irányában húzva, a jármű féktuskóit az ezen rúd folytatását képező fékrudazat közvetíté­sével a kerekekhez szorítja. A rudazat és emeltyűk helyzete a jármű befékezett állapotában az ábrában pon­tozva van rajzolva s a kitevőben az egyes alkatrészek 1-gyel vannak jelölve, úgy mint 4i. 51 , 61 13\ 14\ 161 . b) A folytatólagos fékkel a jármüvet úgy fékezzük be, hogy a (17) hengerben (solenoidban) működő erő (légnyomás,

Next

/
Thumbnails
Contents