69924. lajstromszámú szabadalom • Dióreszelő

Megjelent 1916. évi november fió 10-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 69924. szám. XVIII/a. OSZTÁLY­Dióreszelő. PAPP KELEiMEN GÉPÉSZ BRASSÓBAN. A bejeléntés napja 1915 szeptember hó 17-ike. A nagyobb főzőüzemekben eddig a diónak, mogyorónak stb. aprítására ill. a sütéshez, főzéshez való fölhasználására alkalmassá tétele többnyire zúzás útján történt, miért is a nyert anyag összetapadó és pépes lett ós így oly halmazállapotot nyert, mely mel­lett az egyenletes hintés nehézkessé vált és azonkívül a készítmény (tészta, torta stb.) kiviteli alakja sem volt eléggé Ízléses és ezen hátrányok mellett az aprítási műve­let még hosszadalmas és fáradságos is volt. Jelen találmán^, melynek tárgya egy dió-, mogyoró stb. reteszelőszerkezet, azt célozza, hogy e hátrányok kiküszöböltessenek és amellett a munka megkönnyíttessék és gyorsíttassék. Emellett ezen szerkezet a dióreszelésen kívül, kiviteli alakjánál és szerkezeténél fogva más háztartási, illetőleg konyha cé­lokra is használható, mint pl. tészta, torma stb. reszelésre is és általában minden olyan aprítási műveletekre, melyekre eddig külön­féle kézi stb. reszelőket használtak. A találmány tárgyát egy példaként! ki­viteli alakban a csatolt rajz mutatja, me­lyen az 1. ábra a szerkezet hossznézetét és rész­beni metszetét, a 2. ábra a szerkezet előlnézetét és rész­beni metszetét, a 3. ábrá a szerkezet egy részletét mutatja be, míg a 4. ábra a szerkezet egy oly példaképeni kivitelét ábrázolja, melynél a mozgatás — a szerkezet nagyobb méretére való tekintet­tel — mechanikai gépelemek igénybevéte­lével és alkalmazásával történik. EZ^Ű'rajzon az (a) a reszelőfölület, mely tetszés szerinti kivitelű perforálással ós reszelőfölület kiképzéssel van ellátva és a reszelendő anyag aprítására és arra szol­gálj hogy a reszelményt a nyílásokon át a (b) gyűjtőedénybe átengedje és gyűjtse. A (b) edény fölső oldalélei (c) vezető­sinekül vannak kiképezve és arra szolgál­nak, hogy a (d) szekrényt, mely a resze­lendő anyagot foglalja magában és alterna­tív mozgást tartozik az (a) reszelő fölület fölött végezni, ezen mozgás közben vezesse. A (c) sinek végein a mozgás határolására az (e) ütközők nyernek alkalmazást. A (d) szekrénybe a reszelendő anyagot az (f) tolóajtó fölhúzása után úgy helyez­zük be, hogy a (h) rúd : segélyével a (g) nyomólapot a (d) edény födőlapja fölé any­nyira fölhúzzuk, amennyire csak az (i) nyomórúgó deformálható. Hogy pedig a (g) nyomólap fölemelt helyzetében rögzíthető legyen, a (h) rúd vezetéseül szolgáló (j) cső (k) hornyaihoz fönt egy szuronyzár-

Next

/
Thumbnails
Contents