69922. lajstromszámú szabadalom • Összetett szövetnyomtatóhenger

Megjelent 1916. évi november fió 10-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69922. szám. XIV/e. OSZTÁLY. Összetett szövetnyomtató henger. PRESCHLIN PÁL ERNŐ SIEG/M SCHLADERNBEN. A bejelentés napja 1915 jnlius hó 27-ike. Szövet- és papirnyomtató hengereknél, melyek nem a vastagfalú tömör réz, sárga­réz, vagy horganyhengerek gyanánt van­nak kiképezve, hanem vas magszelencéből •éö ezen elrendezett réz, sárgaréz, vagy hor­ganyfémköpenyből állanak, ez a fémköpeny vagy közvetlenül, elektrolitikus úton csa­patható le a magszelencére, vagy pedig utó­lag húzható föl arra. Az első esetben a fémköpeny szilárdan van összekötve a magszelencével és csak akkor távolíttatik el ismét arról, ha vésete elkopott. Ilyen fajtájú összetett szövegnyomtató hen­gerek használatakor tehát minden rézköpeny­hez külön vasszelencére is van szükség. Ez a hátrány, a jelen találmány tárgyát képező összetett szövetnyomtató henger hasz­nálatával elkerülhető, melynél a fémköpenyt (réz, sárgaréz, vagy horgonyköpenyt) mecha­nikus úton, azaz húzó matrica segélyével húzzuk rá egy magszelencére. A mellékelt rajzon (a) jelöli a vas mag­szelencét, (b) a "fémköpenyt, (c) a húzó matricát, míg (d)-vel beesztergályozott váll­szerü hornyok vannak jelölve, melyek az (a) magszelence egyik végén vannak elren­dezve és melyeknek célja, hogy a (b) köpeny­nek az (a) magszelencén való oldalirányú eltolódását meggátolják, midőn a (c) húzó matricát, a köpeny szoros folsajtólása cél­jából, e köpenyen végighúzzuk. A húzó mat­rica ekkor előbb a köpeny egyik végét fogja ezekbe a hornyokba beszorítani és ezzel a köpenynek szilárd tartást fog adni a mag­szelencén. Ha szükséges, lehet a köpeny vé­gét külön is megvastagítani, ill. befelé ugró, a szelence vállhornyaira illő nyúlvánnyal ellátni. Ez az elrendezés, a köpenynek azonos célt szolgáló behajlításával szemben, azzal az előnnyel jár, hogy a kész hengernél, mely a nyomtatás közben a nyomtató festékbe bemerül, a fölösleges festék a végeken (hom­loklapon) is lekaparható, amit a köpeny szé­leinek behajlítása meggátolna. Az említett válhornyok elrendezése a mag­szelencén annak lehetőségét is biztosítja, hogy a köpenyt, mely a mintának az úgy­nevezett moletták segélyével való fölvitele­kor meglazult volna, ismét szorosan fölfekvő helyzetbe hozzuk. • Az olyan nyomtató köpenyek, melyeket a magszelencéről el kell távolítani, ha a vésést, vagy a maratást többé nem hasz­náljuk és más köpenyekkel kell helyettesíteni az eloktrolitikus útorf a vastestekre közvet­lenül lecsapatott nyomtató köpenyekkel el-

Next

/
Thumbnails
Contents