69895. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szivarok burkolására

Megjelent 14*16. évi október hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 69895. szám. X/c. OSZTÁLY. Berendezés szivarok burkolására. INTERNATIONAL CIGAR MACHINERY COMPANY CÉG NEW-YORKBAN. A bejelentés napja 1915 december hó 4-ike. A jelen találmányt szivarburkoló beren­dezés képezi, mely főleg önműködő szivar­készítő gépeknél talál alkalmazást. Ismeretesek már szivarbészítő gépek, melyekhez oly burkoló berendezés tartozik, mely egy szivarsodró szerkezetből, egy a burkoló levelet szállító szerkezetből és egy, ezen két szerkezetnek egymáshoz való oly relatív mozgását előidéző szerkezetből áll, mely egy közeledő, egy forgó és egy ha­rántirányú elmozdulásnak eredője. Ily gépeknél azonban a levélszállító szer­kezet egy fix síkban dolgozik ós ha a bur­koló levelet a szállító szerkezet a sodró szerkezetben levő. szivar csúcsának már le­adta, más szerkezetnek kell a burkoló le­vélnek hátsó végét vagyis zászlaját átven­nie, mihelyt ez elhagyja a levélszállító szerkezetet és a sodró szerkezetben a szi­varnak hegyes végére csavartatik. Ezen szerkezetek igen bonyolultak és könnyen okoznak üzemzavart. A jelen találmány egyik célja oly szivar­burkoló berendezésnek létesítése, mely egy burkoló szerkezetből és egy levélszállitó szerkezetből áll, mely utóbbi a burkoló szerkezethez képest relatíve akként mozog le, hogy a burkoló levelet a burkoló szer­kezetnek átadja; ezen burkoló berendezés ezenkívül még oly szerkezettel van ellátva, mely a levélszállító szerkezetet a burkoló levélnek átadása közben, de különösen en­nek vége felé megbillenti úgy, hogy a bur­koló levél a levélszállító szerkezeten vissza­tartatik mindaddig, míg az nincsen teljesen a szivar hegyes vége köré csavarva. A Je­len találmány szerint továbbá a levélszál­lító szerkezet egy ceúcsalakító szerkezetet hord, mely az előbbi szerkezettel együtt billentetik meg, miáltal elkerültetik a csúcs­alakító szerkezeteknek eddig szükségesnek mutatkozott külön elrendezése. A találmány szerint már most az alkalmazott csúcsala­kító szerkezetben a rúgónyomás alatt álló, forgatható csúcsalakító szerszám a szivar­csúccsal akkor jön érintkezésbe, amikor a burkolólevélnek zászlója a szivarcsúcshoz ke­rül, amikor is a szivarcsúccsal érintkező csúcs­alakító szerszám súrlódás útján indíttatik for­gásnak úgy, hogy a burkoló levélnek zászlaja simán csavartatik a szivarcsúcs köré. A ta-' lálmányt képező burkoló berendezésnél to­vábbá a megbillenthető levél szállító szerke­kezet és az ezáltal hordott csúcsalakító szerkezet mindegyikében egy-egy szívó­kamra van kiképezve, a csúcsalakító szer-

Next

/
Thumbnails
Contents