69891. lajstromszámú szabadalom • Hang- és tűzjelenségtompító lőfegyverek számára

- •> - irrv' Magjelent 19)6. évi október hó 27-én. tí:) * f: mágy. 4f; íii'i 0-:k is' ti /-'^J' • Kia HIVATAL 69891. szám. XIX/a. OSZTÁLY. Hang- és tfizjelenságtompí tó lőfegyverek számára. SACHSEL SIEGMUND MÉRNÖK WIENBEN. A bejelentés napja 1915 jonias hó 24-ike. Már ismétélten javasoltak lőfegyverek számára való hangtompítókat, melyek azon az elven alapulnak, hogy ámozgó lövedék a fegyvercső elhagyása előtt a gázoknak expánsiós és hangtompító csövekhez vezető átömlő csatornákat' tár fel. A javasolt hang­tompíttJferiak "óíáísik cábportja azon az elven alapWÉ/1 'högy1 ' á "lövedék a fegyvercső elhagyásának pillanatába]} csőelzárót mű­ködtet úgy, hogy... a, gázolj a fegyvercső torkolatából nem áramolhatnak ki közvet­lenül, fetftl3mr ii átöpalési csatorná­kon % kfpufFogő' csöveken kénytelenek át­áraml^í;' ; lfiüdeiöfe a javaslatok annyiban nem ^zfétíéE'^&kör&ti éredméííyre-,' ameny­nyibeá áí elérhetö hangtompítós' igen kö­zepes volfc •' " ' • •"•""•''"•'' ••• Bejelentő számos,1 különböző kísérlet alapján n&égállápítottft, ! íiogy a kiáramló explóziós : gázok " hangjának -" gyakori ati! ag teljesén kielégítő elnyomása 'cSatos egy a maxfmáíia -lőportöltésnek niegfefelS számú, egymítóutáá működő ^es ég^Mw ifiéílé ikta­tott ^x'pansicrskámráháé élr^ndWkésével ér­tető Öl^fliel^-katütókbÖLá;^'gáiíá azütíán egy hangtompító kipuf fógfó5 tisőtf^Ifámlana k. Ha 'etkíéíléö; á lövdöéé kité^ái öyílásánál a fegyv%rei5 íóAöiáta'fiffife "VfrtÓ és a visszamaradó gázok áUal működtetést csapó­vagy hasonló zárószerkezetét rendezünk el, akkor egyúttal megakadályozzuk füstnek vagy lángnak a esőből való látható kilépé­sét úgy, hogy igen kis -távolságból nem állapítható meg többé a lövés iránya, sem a hangról, sem pédig a keletkező láng vagy' füst következtében. A mellékelt rajz a találmány tárgyának két példaképem foganatosítási alakját tün­teti fel. Az 1. ábra a fegyver csövére szerelt hang­tompító oldalnézete. A 2. ábra a hozzátartozó fölülnézet. A 3. ábra ugyancsak fölülnézet, zárt vég­csappantyúkkal. A 4. ábra nézet és a kipuffogó csövön át vett metszet. Az 5. ábra egy másik foganatosítási alak fölülnézete. A 6. ábra oldalnézet. Az új hangtompító, mint azt az 1—4. ábrák mutatják, az (1) fegyvercsőre (1. ábra (2) szorító hüvelylyel célszerűen a (3) irányzók mögött felerősíthető (4) tokból áll, mely a tisztítás és ellenőrzés lehetővé téte­lére lehető (5) fedővel van ellátva. Ebben a tokbán (6) cső van elrendezve (2. ábra), mely az (1) fegyvercső meghosszabbítását alkotja és melyen a lövedéknek át kell rö­pülnie. Ez a (6) cső á fegyvercsőhöz köze­lebb fekvő részén (7', 7", 7'") hasítékokkal

Next

/
Thumbnails
Contents