69864. lajstromszámú szabadalom • Összecsukható ágy

\ Megjelent 1916. évi október hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69864. szám. VIII/o. OSZTÁLY. Összecsukható ágy. MAGYAR BANK ÉS KERESKEDELMI RÉSZVÉNYTÁRSASÁG BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1915 szeptember hé 17-ike. A találmány tárgya összecsukható ágy kiváltképen tábori használatra és turisztikai célokra; különös előnye kis súlya, egyszerű és olcsó előállíthaiósága, tömeggyártásra való alkalmassága összecsukott helyzetben el­foglalt kis térfogata, mimellett s/éjjel nyi­tott helyzetben nagy stabilitása által tű­nik ki. A találmány úgy az ágykeretnek — lábak­nak és hosszrudaknak — mint a fejpárna­keretnek különleges kiképzését fölöleli; magában foglal továbbá egy, a fejpárna­keret tetszés szerinti ferdeségű helyzet­ben való beállítására szolgáló rögzítöszerke­zetet. A rajz a találmány szerinti csukható ágynak egy példaképem foganatosítási alak­ját szemlélteti, ahol is az 1—2. ábra az ágyat széjjelnyitott hely­zetben fölülnézetben és oldalnézetben mu­tatja; a 3. ábra a, széjjelnyitott ágy végnézete, nagyobb léptékben; a 4. ábra áz ágyat oldalról nézve azon helyzetben mutatja, melyben a lábrudak az összecsukás céljából egymásra vannak fek­tetve, a hosszrudak ellenben még használati helyzetükben vannak; az 5. ábra az egyik ágyláb nézete, össze­csukott helyzetben ; a 6. ábra teljesen összecsukott ágyat szem­teti; a 7—8. ábra a végső, illetve középső ágy­lábaknak az ágyhosszrudakhoz való csuklós megerősítését mutatja nagyobb lépték­ben ; a 9—10. ábra a fejpárnakeret két külön­böző nézete; végül a 10—13. ábra a fejpárnakeret tetszés sze­rinti ferdeségű helyzetben való beállítására szolgáló rögzítőszerkezetet mutatja. Az ágyszövet egyszerűség kedvéért csakis az 1. ábrán van föltuntetve. A találmány szerinti ágy ismeretes módon x-alakú lábakkal bír, melyeknek rudjai csuklók körül egymásra fektethetők. A ta­lálmány értelmében az egyik lábrúd két (al, a2) részből van összetéve (3. ábra) és e részek egy, csuklósan a másik (b) lábrúd körül elforgó (c) pántlemez segélyével ezen (b) lábrúd vastagságának mértékével egy­máshoz párhuzamosan eltolva, mereven van­nak egymással összekötve. Ezen kiképzés előnye, hogy a láb összecsukott helyzetében a lábrudak hézag nélkül fekszenek egymá­son (5. ábra).

Next

/
Thumbnails
Contents