69832. lajstromszámú szabadalom • Berendezés önműködő szövőszékeknél a vetülékfonalvégnek a cséveváltásnál kalapács útján való átütésére

Hegjelent 1916. évi szeptember tió 25-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 69832. szám. XlV/b. OSZTÁLY. Berendezés önműködő szövőszékeknél a vetülékfonalvégnek a cséveváltásnál kalapács útján való átütésére. IMBACH AUGUST GYÁRIGAZGATÓ ARLEN-RIELAS1NGENBEN (BADEN, NÉMETORSZÁG). A bejelentés napja 1915 május hó 6-ika. Elsőbbsége 1911 májas hó 20-ika. Az önműködő szövőszékeknél alkalma­zott azon berendezéseknek, amelyek célja, hogy a cséveváltásnál a vetülékfonalak végeit levágják, az a hátrányuk, hogy üzem közben könnyen eltolódnak és csak akkor működnek helyesen, ha minden nap ellenőriztetnek, továbbá hogy a szö­veten megmaradó fonálvégek rendszerint meglehetősen hosszúak és hogy az egyes részek kopása túlságosan gyors és így a berendezés föntartási költsége igen nagy. Ezen hátrányok elkerülésére ajánlották már azt az eljárást, hogy a fonalakat nem metszik el, hanem kalapáccsal átütik. A fonál ezen átütése azonban csak akkor ve­zet a szál kettéosztásához, ha az ütés hir­telen és nagy erővel történik. Ha a kala­pács vezérlése a javaslatba hozott módon a bordaládától függ oly módon, hogy a kalapács a bordaláda mozgásirányának megváltoztatásához közel fekvő időpont­ban üt az üllőre, azaz akkor, amikor a bordaláda sebessége zérushoz közeledik, akkor az ütés oly gyönge és lassú, hogy a már magában véve is lágy vetülékfonál gyakran nem válik ketté. A találmány tárgyát képező berendezés ezen hátrányt elkerülhetővé teszi. A talál­mány tárgyánál a fonalat átütő kalapács vezérlése ugyan szintén részben a borda­ládától függően történik, az erős kikép­zésű kalapácsot azonban az üllővel együtt egy rúgós feszítőmű hirtelen elörehúzza és erősen az üllőre üti, mimellett a fe­szítömüvet a kalapács és üllő első előre­meneténél a cséveváltószerkezet, második előremeneténél pedig a bordaláda iktatja ki. Az ilyen rúgós feszítőmű alkalmazása ollóknál már ismeretes ugyan, a fonál át­ütésére szolgáló kalapácsnál azonban az elrendezés műszaki haladást jelent, mint­hogy csak ezzel válik a fonál helyes át­ütése lehetővé. A fonalat átütő kalapács feje célszerűen oly irézsútossággal van levágva, hogy a fonalat átütő éle a szövet széléhez lehe­tőleg közel fekszik úgy, hogy a fonál köz­vetlenül a szövet széle mellett válik ketté. A mellékelt rajz a találmány tárgyának egy kiviteli példáját mutatja. Az 1. és 2. ábrán a kalapács nyugalmi helyzetében van föltüntetVfe, a 3. ábrán pedig abban a helyzetben, amelyben a vetülékfonalat leüti; a

Next

/
Thumbnails
Contents