69812. lajstromszámú szabadalom • Dara, és dercetisztítógép

Megjelent 1916. évi szeptember hó 15-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69812. szám. X/j. OSZTÁLY­Dara- és dercetisztítógép. BRANDSTÁDTER S. JÁNOS MŰVEZETŐ PAKSON. A bejelentés napja 1914 májas hó 13-ika. A találmány tárgya javított dara- és dercetisztítógép, melynek lényeges jellem­vonásait a szélvezetés tökéletesítése, a ke­ringő szélnek a készülékben való szűrése s az osztályozó-működés fokozása képezik. A találmány tárgyának egy példája 1. és 2. ábrán egymásra merőleges met­szetekben, 3. ábrán pedig a 2. ábra 3—3 vonala sze­rinti vízszintes metszetben van föltün­tetve; 4. ábra a csatornasorokkal összeszerelt szita metszete, 5. ábra erre merőleges metszet a csator­nákon keresztül, 6. ábra a légelosztólap metszete. Az 1. és 2. ábra értelmében a szita fö­lötti térben az eddigitől eltérően nem egy, hanem két (1) és (2) szelelő van alkal­mazva s a légterek, melyekből e szelelők szívnak, (3) válaszfal által vannak elkülö­nítve. A szívótér ilyen fölosztása révén a szita különböző helyein jóval tökéleteseb­ben szabályozhatjuk a szívó-, ill. tisztító­határt, mint az eddigi gépeknél. Az eddigi gépeknél ismeretes volt már az, hogy az osztályozásra szolgáló szél körmenetet végezzen a gépben, azonban a szelet eddig nem szűrték úgy, hogy az fo­kozatosan növekedő portartalommal lé­pett vissza a szita alá s ennek folytán a termékekben is bizonyos mennyiségű por maradt. A jelen találmány értelmében a szelet minden körmenete alkalmával lég­szűrő révén szűrjük s ezáltal a port belőle folytonosan elvonjuk. A 3. ábra értelmé^ ben három (5, 6) és (7) szűrőkamrát al­kalmazunk, melyek közül váltakozva min­dig kettő működik, míg a harmadik tisz­títható vagy javítható. A szűrőkamrák ki-és beiktatására a (8, 9) csapók szolgálnak. -A- szűrt levegő a szita alatti térbe (1. ábra) úgy vezettetik vissza, hogy ne ára­molhassák közvetetlenül a (12) szita alá. hanem először kénytelen legyen a trieur­lemezekhez hasonló (13) légelosztólapon keresztülhaladni, mely a 6. ábrában van nagyobb léptékben föltüntetve és melynek nyílásai a szelet oldalt és fölfelé terelik s ezáltal eloszlását egyenletesebbé teszik, a dara kihullását ellenben meggátolják. A találmány érteimében továbbá az ed­dig használatos egy vagy két sor (14) csa­tornasor helyett öt vagy hat sor csatorna­sort (ú. n. csatornatálcasorokat) alkalma­zunk, melyeknek (15) szélrései alulról föl­felé fokozatosan bővülnek úgy, hogy az átáramló szél sebessége fokozatosan csök"

Next

/
Thumbnails
Contents