69788. lajstromszámú szabadalom • Vízleválasztó

Megjelent 1916. évi szeptember lió 15-én. • MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69788. szám. V/d/l. OSZTÁLY. Vízleválasztó. WICHMANN HEINRICH MÉRNÖK BREMENBEN. A. bejelentés napja 1915 szeptember hó 6-ika, Az ismert vízleválasztóknál, amelyekben a gőzáram egyes sugarakra bontva függé­lyesen vagy egy az ütközőfölületekhez he­gyes szög alatt hajló síkban vezettetik, az a hátrány mutatkozik, hogy az ütközés, ill. neki csapódás által e víztől mentesített gőz ellenkező irányban való mozgásánál még egy darabon együtt marad a leválasz­tott vízzel és eközben annak egy részét ismét fölveszi. Azonkívül a két-két egymás mellett, az ütközőfölületeknek csapódó gőz­sugárból leválasztott víz összetalálkozik és részben ismét befecskendeztetik a gőzbe, amely a vizet magával viszi úgy, hogy az ilyen vízleválasztóknál a gőz tökéletes szá­rítását nem érhetjük el. E célt azonban a centrifugális erővel működő vízleválasztók­nál sem érhetjük el, minthogy a gőz részt vesz. a forgó mozgásban és nagyobb úton érintkezik a kiválasztott vízzel. A találmány szerinti vízleválasztónál úgy az ütköztetést, mint pedig a centrifugális erőt hasznosítjuk, utóbbit azonban csupán a leválasztott víz elterelése számára. To­vábbá azáltal, hogy az egyes sugarakat két síkban hegyes szög alatt elkülönített és sajátszerűen kiképezett leválasztókamrákba vezetjük, elérjük azt, hogy a gőz és. a kiválasztott vízrészecskék közvetlenül az ütközés után külön utakon mozognak tova és a víz szétfecskendezése nem [következ­hetik be. A csatolt rajzokokon az új víziéválasztó­nak két példaképeni kiviteli alakja látható, még pedig az 1. és 2. ábra egy gőzcsővezetékbe kap­csolandó kiviteli alakot mutat, míg a 3—5. ábrák egy a gőzkazán belsejében el­rendezendő foganatosítás! alakot büntet­nek föl. A nedves gőz egy vagy több tetszőlege­sen alakított (a.) nyíláson át lép a készü­lékbe és megfelelően alakított (b) elágazá­sokon vagy szájcsöveken keresztülhaladva két vagy több sugárra oszlik szét, amelyek egymástól elkülönített leválasztókamrákba vezettetnek. Az egyes gőzsugarak két sík­ban és pedig egy vízszintes síkban (n-nyíl) és egy függélyes síkban (o-nyíl) hegyes szög alatt vezetjük a (c) ütközőfölületeknek, amelyek a leválasztókamra egyik oldalát alkotják. A gőz ezen fölületekhez való üt­közésekor sűrűsödése folytán leadja nedves­ségét, eközben különösen a nagyobb térbe való belépése következtében sebessége is csökken és így az (r) nyü által jelölt ellen­kező irányban lassan áramlik ki a (k) ki­vezetőcsőbe. A leválasztott nehezebb víz

Next

/
Thumbnails
Contents