69771. lajstromszámú szabadalom • Játékszer

Megjelent 1916. évi augnsztus hó 31-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 69771. szám. VI/d. OSZTÁLY. Játékszer. ÖZV. BALLA MIKLŐSNÉ MAGÁNZÓ BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1915 szeptember hó 18-ika. Á jelen találmány ízeit és pikkelyes testű állatok (kígyók, férgek, halak stb.) utánzatát képező játékszer, mely az egyes izeket alkotó merev részekből és az ezeket össze­kötő, ezeknek egymáshoz való elmozdulását megengedő hajlékony gerincből áll. A mellékelt rajzban a találmánynak kígyó alakjában megtestesített két foganatosítási alakja van föltiintetve, melyek közül az elsőnél a merev izeket összekötő hajlékony gerinc egy szalagból, a másiknál pedig egy zsinórból áll. • Úgy a szalag, mint a zsinór tetszőleges, a célnak megfelelő anyagból (vászonból, bőrből stb.) készülhetnek; épp így lehet a merev izeket is bármely megfelelő anyag­ból (fából, bőrből stb.) készíteni. Az egyes izeknek a gerinchez való meg­erősítése az izek és a gerinc anyaga ter­mészetének megfelelően pl. ragasztás segé­lyével történhetik. Az utánozandó állat színéhez képest az izek és a gerinc is tetszőleges színben alkal­mazhatók. Az 1. ábra az első foganatosítási alak szerint kiképezett kígyónak fölülnézete. A 2. ábra metszet az 1. ábrának 2—2 vonala szerint. A 3. ábra a kígyó egy részének oldal­nézete. A 4. ábra a másik foganatosítási alak sze­rint kiképezett kígyó egy részének oldal­nézete. Az 5. ábra metszet a 4. ábrának 5—5 vonala szerint. A kígyónak (1) feje (1. ábra) egyetlen mprev darabot képez, melynek hátsó részé­ben, hossztengelye irányában, egy hasíték van kiképezve, melybe a (2) gerincnek vége szorosan be van illesztve és ott megerő­sítve. Az első (3) íz, mellső részében kiké­pezett élével szorosan hozzáfekszik az (1) fej hátsó részéhez, míg a második (3) íz, élével, ismét az" első íz hátsó részéhez fek­szik hozzá és így tovább, míg a farkat ké­pező utolsó íz, élével, az utolsó előtt ízhez szorul. Az egyes (3) izek szimmetriasíkjukban két-két darabra vannak osztva (2. ábra), melyek között a (2) gerinc van befogva. Ezen foganatosítási alaknál a kígyó egy síkban a jellemző kígyózó mozgásokat végzi, ha a kígyót, kezünkben tartva, helyzetéből kissé kimozdítjuk. A találmány másik foganatosítási alak­jánál a (2) gerincet (3. ábra) zsinór képezi,

Next

/
Thumbnails
Contents