69746. lajstromszámú szabadalom • Csillagháromszögkapcsoló

Megjelent 1916. évi augusztus hó 29-én. MAGY. ggv KIR SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69746. szám. vn/g. OSZTÁLY. Csillagháromszögkapcsoló. ALLGEMEINE ELÉKTRICITÁTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1915 szeptember hó 1-je. Elsőbbsége 1914 szeptember hó 4-ike. Ismeretesek már rövidzárlati fegyver­zettel birö indukciós motorokhoz való csillagháromszögkapcsolók,, melyek alkal­mazásánál á mótor tokja a kikapcsolt hely­zetben feszültségmentes a csillagháromszög kapcsolásban biztosítatlan, a háromszog­kapcsolásban pedig biztosítva van. Ezen kapcsolás célja, hogy a biztosítékoknak a mótor elindulásánál való átégése meggá­toltassák és a mótor mindazonáltal a ren­des üzemnél kielégítően biztosíttassék. Az eddig ismeretessé vált csillagháromszög­. kapcsolóknál azonban az áramhozzáveze­tésekben lévő biztosítékok úgy voltak kap­csolva, hogy a biztosítékok átégésénél ezek egyik sarka feszültség alatt marad úgy, hogy a biztosítékok kicserélésének ve­szélytelenné tételére a főkapcsolót, illetve főbiztosítékot meg kellett szakítani, ezál­tal esetleg más áramkörök is megzavar­tattak, ami természetesen nagy mértékben hátrányos. A találmány értelmében a biztosítékok feszültségmentes kicserélése azáltal válik lehetővé, hogy a biztosítékok a csillagkap­csolás nullapontjához menő mótorvezeté­kekben vannak elrendezve. Az indításkor való csillagkapcsolásnál a biztosítékok emellett rövidre lehetnek zárva vagy vagy a biztosítékok és a mótorteker­cselések között lévő csatlakoztató pon­tok csillagponttá lehetnek egyesítve, a mikor is a biztosítékok egyéb csat­lakozásai szabadon fekszenek, mint ezt alább a 3. és 7. ábra kapcsán ismertetjük. Ha már most a biztosíték pl. üzem közben és a mótor háromszögkapcsolása esetében kiég és kicserélendő, akkor a berendezés főkapcsolóját nem kell megszakítani, ha­nem elegendő, ha a csillagháromszögkap­csolót a nullahelyzetbe állítjuk vissza. Bi­zonyos körülmények között előnyös, ha a mótor egy külön közbenső helyzeténél háromszögben kapcsolunk és a biztosíté­kot rövidre zárjuk, illetve kikapcsoljuk. A mellékelt rajz- ábrái az elrendezés példáit mutatják és pedig az 1. és 5. ábrán a kapcsolók síkbafejtve láthatók, míg a 2., 3., 4., illetve 6., 7., 8., 9. ábtán az ezen kapcsolókkal létesített kapcsolási helyzetek vannak föltüntetve. Az 1., illetve 5. ábrán föltüntetett kap­csoló nullahelyzeténél a biztosítékok tel­jesen ki vannak iktatva és feszültségmen­tesen kicserélhetők. A mótor egyes (Ux.

Next

/
Thumbnails
Contents