69715. lajstromszámú szabadalom • Eljárás az erjesztésnél, különösen pedig szellőzött élesztőgyártásnál föllépő habképződés megszorítására

• Megjelent 1916. évi augusztus hó 22-én. MAGY. KIR.. SZABADALMI jB| HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69715. szám. -IV/b. OSZTÁLY Eljárás az erjesztésnél, különösen pedig szellőzött élesztőgyártásnál föllépő habképződés megszorítására. DR REIK RICHÁRD VEGYÉSZ BÉCSBEN. k bejelentés napja 1915 julius hó 28-ika. Elsőbbsége 1914 április hó 27-ike. A habképződés tudvalévőleg igen terhes | mellékjelensége az erjesztésnek, mely kü­lönösen a szellőzött élesztőgyártásnál okoz kellemetlenségeket. A habképződés arány­lag magas kádak használatára kényszerít, miért is már számos módszert ajánlottak a habképződés megszorítására. Gyakorla­tilag, majdnem kizárólag, zsír hozzáadá­sával fojtják el a habzást. A zsirok alkal­mazásában azonban nem csupán jelenté­keny kiadási többletet okoz, hanem' a zsír az erjedő folyadékot }s szennyezi. Különö- i sen az élesztőgyártásnál szenved ezáltal az árú és ezenkívül az élesztőnek a cefréből való előállítására szolgáló szeperátorok is beszennyeződnek. Az erjesztésnél általában, különösen pe­dig a szellőzött élesztő előállításánál, azon­ban a habképződést azáltal lehet eredmé­nyesen elfojtani, hogy a habot leszívjuk és a folyadék fölszine alatt ismét vissza­vezetjük az erjesztőkádba. A szellőzött élesztő gyártásánál a leszi­vatás célszerűen nyomólevegövel történik. Eltekintve attól, hogy az egyes kádak­hoz vezető nyomólégvezetékek a szellő­zött élesztő gyártásánál amúgy is megvan­nak úgy, hogy új berendezésre nincs szük­| ség, a levegőnek, mint szállítóeszköznek, az az előnye is van, hogy a habot oly anyaggal együtt1 juttatjuk vissza az erjesz­tőkádba, amely az erjedést elősegíti. A rendelkezésre álló nyomás szerint a ha­bot lehetőleg mélyen a folyadék fölszine alatt vezetjük be, hogy a fölszálló leve­gőt a lehetőség szerint kihasználjuk. A habnak leszivatással való. eltávolí­tása nagy méretű erjesztőkádaknál is a szívónyílás túlságos növelése nélkül és i csekélyszámú leszívóhely mellett is jó eredményre vezet, mert a hab kitűnően követi a szívóhatást. Még 0.4—0.5 légkör túlnyomás mellett is, amely a leggyöngébb kompresszorokkal rendelkező élesztőgyár­ban- is előállítható, könnyen vihető ke­resztül az új eljárás, mely a habképződés leküzdésére használt eddig ismert eszkö­zöknél jóval tökéletesebb. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyát képező eljárás végrehajtásához való készülék egy példaképem alakja van váz­latosan föltüntetve. ( t, ábra a készülék függélyes metszete, 2. ábra pedig a szívófej alaprajza. A készülék az (a) szívófejből áll, mely a cefrefolyadék fölszine fölött á kád hab-

Next

/
Thumbnails
Contents