69685. lajstromszámú szabadalom • Gyorszáró berendezés gőz- és gázturbinák számára

Megjelent l'Jlö, évi augusztus hó 22-én. MAGY. KIR. SZABADALMI g§j i HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69685. szám. . V/d/i. OSZTÁLY. Gyorszáró berendezés gőz- és gázturbinák számára. DR RÖDEB KARL MÉRNÖK RUHR/M MÜLHEIMBEN. A bejelentés napja 1915 április hó 27-ike. Elsőbbsége 1914 májas hó 13-ika. A turbinaépítésben ismertté váltak oly gyorsan záró szelepek, melyek egy­úttal mint indító szelepek szolgálnak és melyeknél a szelep az olajszivattyú által létesített olajnyomással egy rúgó hatásá­val szemben nyitva tartatik úgy, hogy, ha az olajvezeték egy kis szelepének kézzel vagy a biztonsági szabályozóval való nyi­tása által az olajnyomás megszüntettetik, a gyorszáró szelep záratik. Miután a tur­bina ily módon ki van kapcsolva, az a Ve­szély áll fönn, hogy az olajnyomóvezeték kis szelepének zárásánál az indító- . és gyorszáró szelep nagyon gyorsan ism«§t nyittatik, ami által üzemzavarok keletkez­hetnek. Ezen hátrány elkerülésére már szerkesztettek berendezéseket, melyek azonban sok részből álltak és kevéssé megbízhatók voltak. Jelen találmány a kérdést egyszerű mó­don oldja meg. A szelepmozgást befolyá­soló segédgép ugyanis oly módon van ki­képezve, hogy a szelep záró mozgásánál egy vagy több lefolyató nyílás szabaddá lesz, melyek csak akkor engedik meg, hogy a segédgép dugattyúja alatt ismét olajnyomás áll be, ha az indító szelep­orsó záróhelyzetben van. A mellékelt rajzban a találmány tár­gyának egy példakép vett foganatosítási alakja van föltüntetve. Az (a) szelep orsóján megerősített (b) dugattyú az egyik oldalon a (c) rúgótól, a másik oldalon a (d)-nél belépő nyomó­olajtól kap nyomást. Az (e) csavarorsó és (i) sapkából álló indítóberendezés ál­tal a dugattyú és vele az orsó az olajnyo­mással szemben bármely tetszőleges hely­zetben megtartható. Az (i) sapka elziárja a (g) nyílásokat, melyeken át a dugattyú alatt lévő nyomótér a (h) lefolyással áll összeköttetésiben. Ha a gép indításánál az (e) csavarorsó az (i) sapkával együtt az (f) kézikerék ál­tal visszaforgattatik, az olajnyomás foly­tán a (b) dugattyú és vele együtt az (a) szelep is fölemelkedik. Ha egy biztonsági szabályozó által vagy kézzel a (d)-nél tor­koló hozzávezető vezetékben egy lefolyató szelep nyittatik, a (b) dugattyú a (c) rúgó nyomása folytán lefelé mozgattatik, míg az (a) szelep nem záratik. A (b) dugattyú záró mozgása, mely az ismert szerkezetek­nél csak lassan megy végbe, minthogy a dugattyú alatt lévő olajmennyiséget a többnyire hosszú (d) vezetéken át kell ki­szorítani, itt nagyon gyorsan ás megbíz­' hatóan történik, minthogy a (d) vezeték-

Next

/
Thumbnails
Contents