69678. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és lángzó fémek vágására

Megjelent 1916. évi augusztus hó 1 393-én. MAGY. KIR. szabadalmi gg g hivatal SZABADALMI LEÍRÁS 69678. szám. XVI/d. OSZTÁLY. Eljárás és lángzó fémek' vágására. allgemeine carbid- & acetylén-gesellschaft franz krükl & c° cég bécsben. A bejelentés napja 1915 m&jns hó 31-ike. Elsőbbsége 1914 jnlias hó 27-ike. Fémeket forró fúvólánggal és erős oxigén­sugárral eldarabolni vagy meghatározott vonalak mentén szétvágni ismeretes. Egy eljárás szerint a fémet éghető gázból és oxigénből álló fúvólánggal a vágás helyén oly hőfokra hevítik, melynél az illető fém az oxigénben elégni keizd. Azután a lángot tápláló oxigén nyomása annyira fokoztatik, hogy a megolvasztott fémrészek kifuvassa­nak vagy pedig, hogy az odavezetett oxigénmennyiségben elégjenek. Ezt az el­járást főleg olvasztó kemencék beolvadt lecsapoló nyílásainak megfúrására alkal­mazzák. Egy másik eljárás szerint a vágási vonal mentén két gázsugár vezettetik egy­idejűleg, melyek közül a fémet felhevítő gázsugár egy égőgáz és oxigén keveréké- , bői, a megolvasztott fémrészeket eltávolító gázsugár pedig csupán oxigénből áll. Ezen eljárást alkalmazzák jelenleg fémek autogén vágására. Oly lángok használtatnak hozzá, melyeknél a kevertgáz és az oxigénsugár külön csöveken vezettetik a vágás helyére, vagy pedig olyanok, melyeknél a kevert­gázvezeték az oxigénvezetéket legalább a végén koncentrikusan körülveszi. A jelen találmány tárgya oly, eljárás fé­meknek oxigénnel való vágására, melynél | két fúvóláng alkalmaztatik egymás után, melyeknek egyike mint kevertláng a fém­nek pusztán a vágás kezdetén való fölhe­vítésére szolgál, míg a második, fölös mennyiségű oxigént tartalmazó vágóláng a vágás vonala mentén végig vezettetik. Ezen második lángot célszerűen egy Daniell-féle lángzóval létesítjük, mi mellett a kétkonaxiá­lis vezeték közül a külsőben az égőgáz, a belsőben pedig a vágandó anyag vastagsá­gának megfelelő nyomással oxigén vezet­tetik. Ezen elrendezés előnye abban áll, hogy a belső oxigénsugár teljes erővel ér­vényesülhet a vágás mélyítésére, mert a láng külső része a levegő oxigénjét fo­gyasztja. Ily módon simább vágási fölüle-i teket is nyerünk. Ezen fölül ezen eljárás mellett minden, az autogén vágásra némi­leg alkalmas égőgáz teljesítő képességének mértékében alkalmazást találhat. A mellékelt rajzon a leírt eljárás foga­natosítására használható lángzónak egy példányaképeni kiviteli alakja van részben metszett nézetben feltüntetve. Az (1) forrasztó lángzó, melybe a (2) csö­vön oxigén, a (3) csövön pedig égőgáz ve­zettetik körülbelül egyenlő mennyiségben, | a fölmelegítő lángot szolgáltatja. Ezen

Next

/
Thumbnails
Contents