69658. lajstromszámú szabadalom • Tömegfogó egerek, patkányok menyétek stb. fogására

Meg-jelent 1916. évi augusztus hó 17-én. MAGY. KIR. szabadalmi jbff hivatal SZABADALMI LEÍRÁS " 69658. szám. X/e. OSZTÁLY. Tömegfogó egerek, patkányok, menyétek stb. fogására. KÁTAI ANDRÁS IRODATISZT TÖRÖKSZENTMIKLÓSON. A bejelentés napja 1915 junius hó 26-ika. Jelen találmány tárgya tömegfogó ege­rek, patkányok, meny étek és egyéb á gaz­daságban előforduló kártékony állatok számára. Jelen találmány főkép nagy tel­jesítő képessége, biztos működése, könnyű kezelhetősége és tökéletes tisztíthatósága által tűnik ki. Két példaképeni kiviteli alakja mellé­kelt rajzon látható: 1. ábra egérfogásra alkalmas készülék­nek oldalnézetét, illetve függélyes metsze­tét (A, B, C, D) tört vonala szerint, 2. ábra részbeni 1. ábrához tartozó fe­lülnézetét, részben pedig metszetet 1. ábra (E, F, G, H) vonalai szerint, 3—5. ábrák részleteket nagyobb lépték­ben, 6. ábra egy másik kiviteli alakot na­gyobb állatok, mint patkányok, görények stb. számára mutat függélyes hosszmet­szetben, 7—8. ábrák metszeteket tüntetnek föl, 6. ábra K—L, illetve M—N vonalai sze­rint, 9. ábra pedig részletet. Mindkét kiviteli alak két főrészből áll; a fogórészből és a megfogott állatokat föl­vevő gyüjtőkészülékből. Utóbbi a tulaj­donképpeni fogókészülékkel oldhatóan van összeerősítve és önálló darabot alkot, mely a fogókészüléktől bármikor eltávolít­ható, anélkül, hogy a fogókészüléknek ezen időre működését be kellene szün­tetnie. A megfogott állatok tehát bármi­kor eltávolíthatók a gyűjtőkészülékkel együtt. Az í—5. ábrákon látható kiviteli alak­nál a fogó és gyűjtőkészülék egymás mel­lett közös (2) alaplapon nyugszanak. A fogókészülék alaprajzban nagyjában fél­köralakú, és egy központos (8, 11) térből áll, melyből sugárirányban több (3) csa­torna indul ki, melyeknek szabad külső végén a 4—5 ábrákon részletezett rács­szerű csapóajtó van, melyeken át az egerek szabadon bemehetnek, de többé vissza ncrp térhetnek. Ezen (8) terekbe az egere­ket a 3. ábrán részletezett csalétektartóban lévő csalétek csalogatja be. A becsalt ege­rek számára a (8, 8, 11) terekből csakis a ferdén emelkedő (12) csatornán át mu­tatkozik kivezető út, miért is az egerek ezen csatornába előbb-utóbb behatolnak és abban fölmásznak. Ezen csatorna fölső vége (15) csapóajtó közvetítésével a (13) gyüjtőíartány (14) fölső részéhez csati a-

Next

/
Thumbnails
Contents