69645. lajstromszámú szabadalom • Szappant óvó alátét

Meg-jelent 1916. évi augusztus hó 17-én. MAGY. szabadalmi KIR hivatal SZABADALMILEIRAS 69645. szára. XVIII/*. OSZTÁLY. Szappantóvó alátét. boór elemér m. kir. fővámhivatali ellenőr temesvárott. A. bejelentés napja 1915 március hó 13-ika. Ismeretesek már a különösen háztartá­sokban használatos szappandarabok kí­mélésére való oly alátétek, melyek csé­székbe helyezett telt vagy likacsos bádog-, illetőleg zománcozott fémlapokból, avagy porcellánból készülnek. Eme szappantar­tók azonban nem felelnek meg céljuk­nak, minthogy a szappannal érintkezésbe jövő fölületük nem óvja a szappant az elkocsonyásodástól, minek következtében a szappanok igen gyorsan elhasználódnak és elpocsékolódnak. Jelen találmány tárgyát oly szappan­tartó, illetőleg szappantóvó készülék ké­pezi, mely a szappandarabokat teljesen megóvja az elkocsonyásodástól és az ennek következtében gyorsan bekövetkező elhasználódástól. Lényegében a találmány tárgya több párhuzamosan egymásmellé illesztett és esztergályozás, sajtolás, vagy maratás segélyével rovátkolt pálcikából áll, melyek hengeralakú végeiken átjáró ha­rántrudacskák útján vannak összetartva. Ezen kiképzés következtében a szappan­tartó alátétre helyezett szappan alsó ol­dala csak egyes pontokon érintkezik az alátéttel és így elkerüljük azt a hátrányt, hogy a használatba vett szappan azon ol­dala, amelyre a használat után letétetik, idő előtt elpuhul, illetve elkocsonyásodik; vagyis a szappan ezen oldala a többi ol­dalhoz hasonlóan csakhamar megszárad. A találmány tárgyát képező szappan­alátét a mellékelt rajzon példakép vett foganatosítási alakjában van föltüntetve, "nevezetesen az 1. ábra az alátét fölülnézete, a 2. ábra annak keresztmetszete az 1. ábra A—B vonala szerint, végül a 3. ábra az alátét és a ráhelyezett szap­pan elölnézete. A szappantóvó alátét több egymásmellé párhuzamosan fektetett és belső részü­kön esztergályozás vagy sajtolás, illetőleg maratás segélyével rovátkolt tetszőleges alakú (a) pálcikából áll, melyeknek hen­geralakú (b) végein egy-egy oldalon a (c) összetartó pálcika van keresztüldugva és esetleg ragasztóanyag segélyével fogva­tartva. A rovátkolások következtében az alátétre helyezett (d) szappandarab alsó (e) oldala csak egyes -pontokon érintke­zik az (a) pálcikákkal és így ezen olda­lon víz össze nem gyülemlhetik és a szap­pan ezen alsó oldala el nem kocsonyá­sodhatik, az egész szappan tehát át nem

Next

/
Thumbnails
Contents