69627. lajstromszámú szabadalom • Forgattyús vagy exterhajtás változtatható lökethosszal, különösen ollók, sajtók és effélék számára

Meg-jelent evi angnsztiig hó 9-én. MAGY. szabadalmi KIR. hivatal SZABADALMILEIRAS 69627. szám. V/e/1 OSZTÁLY­Forgattyús vagy excenterhajt ás változtatható lökethosszal, különösen ollók, eajtók és effélék számára. deutsche maschinenfabrik aktiengesellschaft cég duisburgban. A bejelentés napja 1915 szeptember hó 3-ika. Elsőbbsége 1914 szeptember hó 7-ike. Forgattyús vagy excenterhajtással mű­ködő ollóknál, sajtóknál és efféléknél sok esetben két vagy több különböző nagy­ságú szerszájnlöketre van szükség, azon munkáknak megfelelően, melyeket éppen a gépen végezni akarunk. Így pl. a bádog­vágó ollókat gyakran ú. n. harántkések­kel szereljük föl, melyek a lökéshez de­rékszög alatt állanak és a levágott hulla­dékszalagokat kisebb, kezelhetőbb ré­szekre metszik. Ha ilykép fölszerelt olló­val hosszú szalagokat akarunk leválasz­tani, melyeket nem szabad kis részekre szétmetszeni, akkor kisebb lökettel kell dolgozni, hogy a harántkés ne érje el a leválasztott anyagot vagy pedig a haránt­kést le kell szerelni. A harántkés lesze­relése sok időt vesz igénybe, miért is a lö­ketváltoztatás előnyösebb. E mellett meg­kívántatik, hogy a kés legmagasabb hely­zetében minden löketnagyságnál ugyan-, azon magassági helyzetbe térjen vissza és csak a legmélyebb késhelyzetnek szabad változnia. Jelen találmány ezen hatás elérésére való egyszerű és biztos eszközt nyújt, amennyiben egy vagy több forgattyú vagy excenter van egymás mellett elrendezve, melyeknek mindegyike a megjkívánt löke­tek egyikének felel meg. Alkalmas beren­dezéssel mindenkor azon excenterrúd jut­hat érvényre, melynek löketére ép szük­ség van. A mellékelt rajzban a találmány egy foganatosítási alakja van föltüntetve és pedig oly bádogvágó ollón alkalmazva, melynek késtartója kettős hajtással bír. Az 1. ábra hosszmetszetet, a 2. ábra keresztmetszetet ábrázol. Az (a) forgattyútengely (b) és (bl), ill. , (c) és (cl) excenter vagy forgattyúcsapo­kat tart, melyek a (d) késtartónak az (e) és (el), illetve (f) és (fl) tolórudak útján 2x vagy 2y löketet kölcsönöznek, a sze­rint, amint a (g) és (gl) nyomóirészek az (e, él) vagy az (f, fl). tolórudak alatt állanak. A (g, gl) nyomórészek úgy vannak egy­mással összekötve és úgy állíttatnak el, hogy mindig csak vagy az (e) és (el) vagy az (f)-és (fl) tolórudak alatt állhatnak. A foganatosítási példánál ezt azáltal érjük el, hogy a (g) és (gl) részek egy (b) rúd

Next

/
Thumbnails
Contents