69598. lajstromszámú szabadalom • Kétütemű égési erőgép

Megjelent 1»16. éyi julius hó 7-éri. MAGY. KIR. • SZABADALMI p jjjfif HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69598. szám. V/d/2. OSZTÁLY. Kétütemű égési erőgép. x LEIDENROTH GUSZTÁV MÉRNÖK KETTWIGBEN. A 6923S. sz. szabadalom pótszabadalma, melynek bejelentési napja 1915 április hó 7-ike és elsőbbsége 1914 junius hó 16-ika. A jelen találmány a törzsszabadalom­ban védett kétütemű égési erőgép javítá­sára vonatkozik. Á mellékelt rajzon a találmány tárgyá­nak egy foganatosítási példája van bemu­tatva, és pedig az ábra egy álló elrende­zésű kétütemű égési erőgép munkahen­gere itt figyelembe jövő részének függé­lyes metszetét tünteti föl. (A) a munkahenger és (B) a dugattyú. A dugattyú által vezérelt öblítő és kipuf­fogó hasítékok (C) és (D) csatornákba torkolnak. A világosság kedvéért a raj­zon csak egy öblítő és egy kipuffogó hasí­ték van föltüntetve és e hasítékok hossza nagyobbra van rajzolva, mint ahogy az a valóságnak megfelel. Az öblítő hasíté­kokba, önmagában véve ismert módon (cl, c5) vezető lapátok vannak beépítve, melyek a (C) csatornából beáramló öblítő levegő vezetésére szolgálnak. E vezető la­pátoknak és az öblítő hasítékok illető, falainak kilépési szögei, mint a törzssza­badalomnak megfelelő elrendezésnél, úgy vannak megválasztva, hogy fölülről le­felé nagyobbodnak úgy, hogy az öblítő levegő az egész kiöblítendő hengertérre egyenletesen oszlik szét. A találmány szerint már móst a héza­gok a (c2) és (c4) lapátok közt, valamint a (c4) lapátok és az öblítő hasítékok alsó határoló fölülete közt, (F) falakkal el vannak választva a (C) csatornától és két (G) és (H) fojtószeleppel vannak föl­szerelve, melyek lehetővé teszik, hogy az öblítő levegőnek az említett hézagokhoz jutását szabályozzuk. Ezzel az elrendezéssel azt akarjuk el­érni, hogy az öblítő levegő az (I) öblítő övben, az általa megteendő hosszabb út­nak megfelelően, nagyobb sebességet ve­gyen föl, mint a (II) öblítő övben és hogy a (III) öblítő övben az pblítő levegő, az általa megteendő legkisebb útnak megfe­lelően, a legkisebb sebességet kapja. A törzsszabadalomnak megfelelő elrendezés­nél ugyanis fönnáll annak veszélye, hogy az öblítő levegő legnagyobb mennyisége a legrövidebb útat (a (III) öblítő övöt) választja és haszon nélkül hajtatik ke­resztül a hengeren, már pedig fontos, hogy éppen a henger fölső része öblíttes­sék gondosan ki. A (G, H) fojtószelepek helyett természe­tesen gyűrűtolattyúk is alkalmazhatók, de esetleg egészen is el lehet hagyni ezeket

Next

/
Thumbnails
Contents