69580. lajstromszámú szabadalom • Berendezés szállítógépek üzemének biztosítására

megjelent 1916. évi ju lius hó 7-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL SZABADALMILEIRAS 69580. szám. V/f. OSZTÁLY. Berendezés szállítógépek üzemének biztosítására. ALLGEMELNE ELEKTRICITÁTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A bejelentés napja 1915 március hó 18-ika. Elsőbbsége 1914 március hó 18-ika. Szállítógépeknél kedvezőtlen terhelési és fékezési viszonyoknál, különösei) nedves időben gyakran kötélcsúszamlás mutatko­zik. Ezen és hasonló okokból a szállító­dob által hajtott mélységmutató adatai sem a szállítókasoknak az aknában elfog­lalt tényleges állásával, sem a kötélje­gyekkel nem egyeznek meg. Előfordulhat tehát, hogy a szállítókas nem állíttatik idejekorán meg. Ez az eset úgy a mélység­mutató helyzetétől függő viszonyban álló késleltetőszerkezetekkel ellátott szállító­gépeknél, mint olyanoknál is előfordúl­hat, melyek nincsenek ily szerkezetekkel fölszerelve. A találmány értelmében a szállítógépek üzemét ily zavarokkal szemben azáltal biztosítjuk, hogy a mélységmutató adatai­nak a szállítókasok állásával való tényle­ges egyezését alkalmas szerkezetekkel el­lenőrizzük. Erre a célra pl. érintkezőszer­kezetek alkalmasak, melyek a szállítóak­nában egymástól és az aknatoroktól tet­szőleges távolságban, tetszés szerinti szám­ban vannak elrendezve és melyeket a szállítókas közvetlenül vagy közvetve mű­ködtet. Ezen érintkező szerkezetek ellen­őrzőberendezést befolyásolnak, mely a mélységmutató adatainak fölülvizsgálását lehetővé teszi. Az érintkezőszerkezeteket ütközők ké­pezthetik, melyeket a szállítókas, pl. át­csappant és melyek rudazat útján vala­mely, célszerűen a mélységmutató köze­lében fekvő megfelelő jelzést iktatnak ki. Lehet azonban egyszerűen elektromos kontaktusokat is alkalmazni, melyek va­lamely tetszőleges áramforrással és tet­szőleges látható vagy hallható jelzőszerke­zettel sorba vannak kapcsolva és a mel­lettük elmenő szállítókas által átmeneti­leg áthidaltatnak. A kontaktusoknak a szállítókas által való befolyása szintén tetszőlegesen történhetik. Rendszerint ele­gendő, ha az aknatoroktól megfelelő tá­volságban néhány vagy akár csak egy ilyen kontaktusszerkezetet rendezünk el. Az elektromos ellenőrzőszerkezetek használata azok egyszerűségén kívül azért is ajánlatos, mert a mélységmutatón rend­szerint oly egyéb elektromos, optikai jelzések vannak alkalmazva, melyek a .c zállítókasnak az aknatorokhoz való kö­zeledtekor, azaz akkor, amikor a mély­ségmutató útjának végéhez közeledik, föl­villannak és a gépészt figyelmeztetik. A kontaktusszerkezeteket már most az ak­natoroktól oly távolságokban rendezzük el, melyek a látható vagy hallható figyel­—j-meztető jelzések .leadásánál a mélység-

Next

/
Thumbnails
Contents