69560. lajstromszámú szabadalom • Váltakozóáramú - egyenáramú átalakító mely egyszersmind egyenáramnak és váltakozóáramnak egyidejű előállítására szolgáló kettős generátor gyanánt is használható

Megjelent 1916. évi julius lió 5-én. MAGY. KIR. SZABADALMI wBB HIVATAL SZABADALMI LEIRAS 69560. szára VH/g. OSZTÁLY. Váltakozóáramú-egyenáramú átalakító, mely egyszersmind egyenáramnak és váltakozóáramnak egyidejű előállítására szolgáló kettős generátor gyanánt is használható. LA COUR JENS LASSEN FŐMÉRNÖK VESTERÁSBEN. A "bejelentés napja 1914 április hó 16-ika. Elsőbbsége 1913 április hó 16-ifea. Ismeretes ugyan, hogy különböző sark- közönséges indukciós motorként indít­számú elektromos gépeket egy gépbe le- ' iható, azután azonban synchrongép gya­liet egyesíteni olyként, hogy a különböző [ nánt jár olyként, hogy a szekundérteker­sarkszámú tekercseléseket ugyanazon sta- j cselesbe egyenáramot vezetünk. A talál­torba vagy rotorba felktetik. Eddig azon- ' mány továbbá abban áll, hogy a váltakozó­ban csupán Huntnek sikerült ily rend- 1 áramú gép a rotoron hordja a primérte­szerű gépet előállítani, mely piacképes is J kercselést és a statoron a szekundérteker­volt. Hrnjt két indukciós motort épít össze, | cselést, amidőn is ez utóbbi az egyen­melyek közül az egyik kétszeres sarkszám- | áramú gép sarkfölületeibe vaji fektetve, mai bír, mint a másik, A két gépet kasz- j Ezáltal azon előnyt érjüik el, hogy az in­kádba kapcsolják, ha egyidejűleg kell : dítás után a két gép mágneses mezeje a (íolgozniok. i térben úgy egymáshoz, mint a statorhoz Jelen találmány célfa abban áll, hogy í viszonyítva, helyt áll. A mezőtekercselé­egy váltakozóáramú és egy egyenáramú ' sek olyként lehetnek elrendezve, hogy gép ugyanazon stator-, ill. rótormagba ! egymásra nem gyakorolnak zavaró ha­egyesíttessék, egy motor-generátor, ill. | tást. Ez magától érthetödőleg úgy a sta­egy kettős generátor képzésére, olyként, tóira, mint a rotorra nézve áll. Egy hogy az egyenáramú feszültség független j asynchron, vagy autósynchron váltakozó­legven a váltakozóáramú feszültségtől és j áramú gép használatával azon előnyt is tetszés szerint legyen szabályozható. A j elérjük, hogy az egyenáramú gép mező­két gép tekercselését e mellett különböző j tekercselése és a váltakozóáramú gép sarkszámmal, rendszerint 1:2 arányban i szekundértek ercselése kényelmesen he­szerkesztjük. j lyezhetök el a statoron, amennyiben az A találmány tárgyánaik lényege elsősor- ( utóbbi tekercselés a sarkfölületen egyen­ban a váltakozóáramú gép típusának letesen elosztott tekercsekből áll, míg az megválasztásában áll, mely asynchron előbbi tekercselés célszerűen sarkonként vagy autosynchron gép, mely tudvalévőleg csupán egy tekerccsel bír, mint egy kife-

Next

/
Thumbnails
Contents