69545. lajstromszámú szabadalom • Eljárás és berendezés nagy keresztmetszetű fémtömegeknek hegesztés vagy forrasztás útján való összekötésére

Megjelent 1916. évi június hó 27-én. MAGY. SZABADALMI KIR HIVATAL 69545. szám. *VI/d. OSZTAL/Y Eljárás és berendezés nagy keresztmétsaetü fémtömegeknek hegesztés vagy forrasztás útján való összekötésére. ALLGEMEINE ELEKTRICITÁTS-GESELLSCHAFT CÉG BERLINBEN. A béjelentés napja 1914 szeptember bó 16-ika.filsőbbségel913 Szeptember hó 18-íka. Nagy keresztmetszetű fémtömegeit he­gesztése vagy keményíorrasztása, ha je­lentékeny térfogatú munkadarabokról Van szó és a közönséges, tűzben való forrasz­tás nem alkalmazható, nehézségekbe üt­közik, amennyiben ily esetekben csakis egy bizonyos határig sikerül egyáltalában a munkadarabhoz a hegesztésihez vagy a forrasz jó megömléséhez szükséges me­legméhnyiséget hozzávezetni, mert a, munkadarabnak az összeköttetés helyé- i vei szomszédos nagy fémtömegei a hoz­závezetett meleg jelentékeny mennyiségét elvezetik. Gyakoriak azonban az oly ese­tek, amelyekben az említett határon túl­haladó keresztmetszetű, illetve térfogatú munkadaraboknál a hegesztésről vagy legalább is a keményforrasztásról nem mondhatunk le. Ez az eset áll be pl. nagy áramerősségű elektromos gépek tekercse­léseinek előállításánál, ahol nemcsak az összeköttetés jó szilárdsága lényeges, ha­nem az is, hogy az összekötött részek egy­mással elektromosan jól vezető kontak­tusfoán álljanak. Ilyen összekötési helyek összecsavarolása vagy összehegesztése nem elegendő, minthogy ez nem nyújt bustoSítéfcöt árra nézve, hogy *az érint­kező fölületek utólagos oxydálódása foly­tán az átmeneti ellenállás nem fokczó­dik-e idő vél. A jelen találmány tárgya még igen nagy keresztmetszetű és térfogatú fémtömeg ?k [hegesztését vagy keményforrasztását is lehétövé teszi, aménnyiben a találmány értelmében az összekötendő darabwkreak Vagy legalább is ezek egyikének cteszke­resztmétszetét a munkadarabnak az ösz­szekötési helyen való megfelelő mély Le­metszése által két vagy több kisebb és pe­dig oly mérető részkeresztmetszetre őszi­jük, hogy ezen kisebb részkeresztmetsze­tek hegesztése vagy keményforras^tása még biztonsággal legyen eszközölhető. Ezen beinetszések ugyanis, ha az anyagba eléggé mélyen hatolnak be, a melegnek az összeköttetési helyről a vele szomszé­dos n-agy fémtömegek által váló elvezeté­sét lényegesen csökkentik úgy, hogy az összekötési helyekhez a szükséges meleg­mennyiséget nehézség nélkül 'hozzávezet-A keresztmetszetnek az összekötendő fémtőrmegeknél vagy ezek egyikénél az összeköttetés helyén eszközölt bemetszés •sek által való megosírtása béiyeít lehfirt

Next

/
Thumbnails
Contents