69538. lajstromszámú szabadalom • Eljárás a cellulozagyártás hulladéklúgjainak vagy más folyadékoknak többlépcsős elgőzösítő készülékekben való bepárlására, amelynél rosszagú vagy ártalmas gázok fejlődnek

Megjelent 1916. évi junius tió 24-én. MAGY. SZABADALMI KIR. HIVATAL f \ SZABADALMI LEIRAS 69538. szám. 1 V/h/t. OSZTÁLY. Eljárás a cellulózagyártás hulladéklúgjainak vagy más folyadékoknak többlépcsős elgőzösítő készülékekben való bepárolására, amelynél rosszszagá vagy ártalmas gázok fejlődnek. LÜNDBERG JAKAB OTTÓ MÉRNÖK FLATEBYBEN A bajai entás 1915 júliust kó 24-ike. Hsőbkség* 1915 március hó 30-ika. Főként a sauifát- és szóéacellulózagyá­rak feketelúgjának, szutfitgyárak bulla­déklúgjainak, stbt bepáralásánál mindin­kább olyan bepárolókészülékeket alkal­maznak, anoelyek nyomás alatt lévő gőz­zel doigoanak (dientétben a nyitott bepá­rolással), és amelyek sorokban1 egyszerű vagy többszörös előgőzösítéssel zárt tar­támyakhaaai vamtak olyképem etaeradezve, hogy a2. «gyiik taartájsyból táfvozógőz a kö­vetkezőben használtaitik iöl é. i t Ilyen ismeretes szerkezetű többlépcsős elgőzö­sítőkészülékek pl. a régi Yaryan-féle eva­porátorok, valamint a Kestner-, Heck­mann-, Ader-félék vagy a Sudenburger Maschinnenfabrik által használt evaporá­torok. Ezek némelyikénél az utolsó tar­tányban még vákuumot is alkalmaznak. Hogy ha alacsonynyomású gőznek hasz­nát tudjuk venni, pl. szárítóberendezés vagy efféle fűtésére, fölmerülhet annak a szükségessége, hogy ehhez az egyik lép­csőről, pl. az utolsó tartányból elvezetett gőzt használjuk föl. A feketelúgból •kelet­kező ezen gőz azonban tisztátlansága miatt aligha lesz fölhasználható, még ha, — tekintettel az egészségre igen ártalmas, kellemetlen szagú és maró tulajdonságaira — egyáltalában megengednők annak föl­használását Azért a legkülönbözőbb ké­szülékeket,# szeparátorokat és efféléket szerkesztettek a gőz tisztítására anélkül, hogy az mindeddig kielégítően sikerült volna. Ennélfogva ilyen magasnyomású készülékek előnyös alkalmazását eddigelé gyakorlatilag kizártnak tartották. A jelen találmány célja mármost, hogy az ilyen berendezésből föltétlenül tiszta gőzt lehessen kapni, és abban áll, hogy azok az elgőzösítő lépcsők, amelyeknek más célokra fölhasználandó gőzt kell szol­gáltatniok, nem a koncentrálandó lúggal, hanem kondenzvízzel vagy más olyan fo­lyadékkal, amelynek gőze nem bír ártal­mas tulajdonságokkal, tápláljuk, hogy ebekben a lépcsőkben tiszta és szagmen­tes gőzt lehessen elérni, és a koncentráló folyadékból eredő gőz ártalmas alkatré­szei az elgőzösítő állomáson visszatartas­sanak. Az eljárás foganatosítására alkalmas be­rendezés példakép a mellékelt rajzon se­matikusan van föltüntetve. I, II és III ismert szerkezetű elgőzö-

Next

/
Thumbnails
Contents