69504. lajstromszámú szabadalom • Hornyolt tetőcserép

Megjelent 1916. évi junius hó 24-én, MAGY. ^ KIR '^HHfeB&i SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69504. szám. XVII/o. OSZTÁLY Hornyolt tetőcserép. BOHN MIHÁLY GYÁBOS NAGYKIKINDÁN. A bejelentés napja 1914 junius hó 3-ika. A találmány tágya hornyolt tetőcserép, amelynek jellemzője a hosszlécek, illetve hosszhornyok mentén, azokkal párhuza­mosan elrendezett ékalakú keresztmetsze­tekkel biró fognak, illetve ugyanilyen ho­ronynak alkalmazásában van. Ezen ék­fog a cserepek fektetésénél a szomszédos tetőcserép ékhornyába kapaszkodik, mi­közben egyrészt az egymás mellé kerülő cserepek oly helyzetbe tolatnak el, amely­ben a hornyok és lécek mentén szoros, vízhatlan záródás biztosíttatik, másrészt pedig az ékhorony és a belekapaszkodó ékfog a cserepeket ezen helyzetben rög­zíti is úgy, hogy a cserepek fektetése után a szoros záródásra való tekintettel legkedvezőbb helyzetben biztosan fogva tartatnak. Emellett a találmány szerint kiképezett tetőcserépnél még azon további előnyt is elérjük, hogy az eddig ilyfajta cserepek­nél a hornyolás mentén rendszerint je­lenlévő víz-, illetve, hótározó terek elke­rültetnek, ami által meggátoljuk azt, hogy a tározott víz, illetve hőmennyiségeket a szél a hornyoláson keresztül a cserepek alsó fölületére fújja, ahonnan azokat már teljesen elvezetni nem lehet. Az ezen ká­ros hatással szembeni védelmet egyéb­ként az ékfog és ékhorony által biztosí­tott szoros záródás is elősegíti. A mellekelt rajzon a találmány tárgya egyébként ismert módon hosszhornyolás­sal és hosszlécekkel, Valamint a fej- és a lábvégen harántfogazással ellátott csere­peken alkalmazva látható, még pedig: az 1. ábrán fölülnézetben, a 2. ábrán az 1. ábra II—II vonala sze>­rinti hosszmetszetben, 3. ábrám az 1. ábra III—III vonala sze­rinti keresztmetszetben, a 4. ábrán pedig az 1. ábra IV—IV vo­vala szerinti keresztmetszetben. A rajzon látható tetőcserép, amely is­mert módon egyik hosszoldali szélén az (1) hosszhoronnyal, másik hosszoldali szé­lén a (2) hosszléccel, fölső harántszélén fölül az ugyancsak ismert (3) fogazással, alul pedig az alsó fölületén egy a fogazás fölvételére való sima fenekű (4) haránt­horonnyal van ellátva, a (2) hosszléccel párhuzamosan egy (5) ékfoggal, továbbá az (1) hosszhoronnyal párhuzamosan egy (6) ékhoronnyal van fölszerelve. Az ék­horony úgy van dimenzionálva, hogy abba a szomszédos cserép ékfoga teljesen belefeküdhessen úgy, hogy különösen a (7) illeszkedési él mentén szoros és víz-

Next

/
Thumbnails
Contents