69473. lajstromszámú szabadalom • Készülék nehéz tárgyak mozgatásának önműködő kormányzására

Megjelent 1916 évi junius hó 19-én. MAGY. SZABADALMI HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69473. szám. XIX/c. OSZTÁLY. Készülék nehéz tárgyak mozgásának önműködő kormányzására. ANDERSEN FRIDTJOV ALEZREDES DRÖBAKBAN (NORVÉGIA). A bejelentés napja 1915 április hó 22-ike. Jelen találmány tárgya készülék nehéz ^ tárgyak, mint pl. lövegek mozgásának ön- | működő kormányzására és pedig könnyű | kormányzó- vagy célzókészülék segélyé- j vei akként, hogy a nehéz tárgy mozgása { a kormánykészülék mozgásától függ és j ezzel lehetőleg synchron lesz. j Jelen találmány különösen a 65418. számú szabadalomban ismertetett célzó-és irányítórendszerrel kapcsolatban löve­gek'számára alkalmazható, azonban ter­mészetesen egyéb készülékeknél is alkal­mazható nehéz tárgyak mozgásának egy kicsiny és könnyű kormánymechanizmus segélyével való kormányzására. Az ily készülékeknél a beállító- vagy kormánykészüléknek a kormányzott tárgy­hoz, képest bizonyos irányban való moz­gatása által egy relais vagy kormánysze­lep működtetése közvetíttetik, mely vi­szont a kormányzott tárgynak ugyanazon irányban való mozgatására alkalmas ké­szülék bekapcsolását idézi elő. A követ­kezőkben az illető mozgás mindig forgó mozgás lesz, de világos, hogy a találmány egyenesvonalú mozgásoknál is alkalmaz­ható. Hogy a kormányzott tárgy a beállító­készülék mozgásait lehetőleg pontosan követhesse, világos, hogy előbbinek leg­alább is ugyanazzal a sebességgel kell tudni mozognia, mint utóbbi és gyakor­latilag a kormányzott tárgy mozgásának gyorsabbnak kell lennie, mint a kor­mányzókészülék mozgása. Ennekfolytán a kormányzott tárgy a kormánykészü­lék szerint fokozatos mozgást fog végezni és pedig a fokozati közöket azon idő ha­tározza meg, mely a kormányzott tárgy hajtószerkezetének megindítására és meg­állítására szükséges. A gyakorlatban azt tapasztaltuk, hogy az ily kormánykészü­lékeknél szükséges nagyszámú indító- és megállító mozgások a gépezetre káros ha­tással vannak és a mozgó részek igen •erős kopását okozzák. Jelen találmány célja ezen hátrányt el­kerülni és oly föntemlített rendszerű kor­mánykészüléket létesíteni, melynek alkal­mazásánál a kormányzott tárgy a beállító­készülék mozgásait beállítható pontosság­gal követi anélkül, hogy nagyszámú in­dító- és megállítómozgásra volna szükség. A csatolt rajzon az 1. ábra a találmányi gondolat vázlatos föltüntetése; a 2. ábra vázlatos fölülnézetben a tálál^

Next

/
Thumbnails
Contents