69451. lajstromszámú szabadalom • Műszer erek lekötésére, különösen sebészeti műtéteknél

Megjelent 1916. évi junius hó 15-én. MAGY. gg*. KIR. SZABADALMI jHff HIVATAL SZABADALMI LEÍRÁS 69451. szám. VII/e. OSZTÁLY. Műszer erek lekötésére különösen sebészeti műtéteknél. 'TITSCH KÁROLY OKLEVELES GÉPÉSZMÉRNÖK BUDAPESTEN. A bejelentés napja 1913 október hó 30iíka. Sebészeti műtéteknél az átvágott na­gyobb erekből való vérzést az erek lekö­tésével csillapítják. Ezen célból az eret érfogóval megfogják és a befogási hely fölött megfelelő kötőfonal segélyével le­kötik és biztonság kedvéért pedig máso­dik csomót is kötnek. Az érnek a fonál­lá való körülhu.rkolása és a csomók meg­kötése kézzel történik, miért is ez a mű­velet nagy gyakorlatot, gondos figyelmet igényéi és emellett elvégzéséhez aránylag hosszú idő szükséges. Előfordúlhat azon­ban ennek dacára, hogy a fonal túlerős feszítés mellett elszakad vagy laza kötés miatt nem felel meg a céljának. A sebészeti technikának tehát szüksége van oly műszerre, amelynek segélyével | az érlekötés művelete önműködőlég el­végezhető. Ezen műszernek az eret a kö­tőfonállal körül kell hurkolnia és hurko­lás után egy vagy két csomót kell kötnie. Ily műszer azonban, amely a kötőfona­lat az éren hurkolja és ezután csomózza, oly bonyolult szerkezeti kiképzéssel járna, amely a műszer gyakorlati alkalmazható­ságát már eleve kizárná. Ezen föladat megoldása azáltal van le­hetővé téve, hogy a találmány értelmé­ben az érlekötés művelete két sza­kaszra van osztva. Az első munka­szakaszban az ér lekötéséhez hasz­nált fonalat a csomózáshoz teljesen elő­készítjük úgy, hogy a második munkasza­kaszban lényegileg csak a fonal egyszerű meghúzása által foganatosítható az ér le­kötése és a kötés biztosítása. Minthogy az érlekötés műveletének ezen kettéosztása folytán a műveletek leg­nagyobb része előkészítő műveletek gya­nánt a műtéttől függetlenül végezhető el, ennélfogva a műtét elvégzéséhez szüksé­ges időtartam lényegesen megrövidül. A találmány fárgyát tevő műszer leg­előnyösebb foganatosítási alakjánál a csomó, illetve csomók piegkötése az ér ! megfogásával egyidejűleg önműködőlég történik, ami a csomók helyes megkötésé­nek teljes biztonsága mellett ugyancsak a műtéthez szükséges idő megrövidítését eredményezi. A találmány ezen foganatosítási alakjá­nál magát az érfogót képezzük ki akké­pen, hogy annak segélyével az ér megfo­gásával egyidejűleg a csomó megkötésé is foganatosítható. A találmány kiegészítő részét képezi ezen- műszerhez való lekötöfonal különös kiképzése, illetve előkészítése, amely a

Next

/
Thumbnails
Contents