69449. lajstromszámú szabadalom • Szifónfej

Megjelent 19Í6. évi junius hó 15-én. MAGY. KIR. szabadalmi jjjff f hivatal SZABADALMI LEÍRÁS ' 69449. szám. XVIII/d. OSZTÁLY­Szifonfej. PORCELAIN HOLDING C° JÜC NEW-YORKI CÉG, MINT LUKACSEVICS KÁROLY MÉRNÖK WEET-NUTLEYI LAKOS JOGUTÓDJA. A bejelentés napja 1914 junius hó 6-ika. Jelen találmány szifonfejeken eszközölt , javításokra vónatkozik és célja abban áll. I hogy a szerkezet egyszerűsítése, az előállí- | tási költségek csökkentése és a szifonfej használhatóságának fokozása mellett egy oly szifonfejet állítsunk elő, mely az egész­ségi követelményeknek az eddigelé isme­retessé vált és használatos szifonfejeknél jobban megfelel, hogy továbbá a törés vagy rongálódás elleni biztonságot növel­jük. Jelen találmány célja végül abban áll, hogy egy oly szifonfejet létesítsünk, melynek a palackkal, valamint az ebbe­nyúló szifoncsővel való összeköttetése a legmegfelelőbb. Az itt említett célokat ezen találmány tárgyát alkotó szifonfejjel azáltal érjük el, hogy a szifonfejet célszerűen porcellán­ból vagy ehhez hasonló lyukacsos anyag­ból vagy egy oly sajtolás útján for­málható és saválló anyagból készítjük el, mint amilyen anyag például elek­tromos szigetelésieknél használatos és amely a kereskedelemben az Egyesült-Államokban „bakelite" vagy „condensíte" vagy „hi-héet" elnevezés alatt ismeretes. Ha a szifonfejet az utóbb említett anya­, gok valamelyikéből állítjuk elő, akkor az | elkészítés akként történik, hogy az anya­| got egy meghatározott alakú formába saj­toljuk és a sajtolási műveletnél oly magot alkalmazunk, mely egy belső szelepkam-, rát és egy folyadékvezető csatornát ad. Jelen találmány tárgya kiterjed to­vábbá a szifonfej és a palack, valamint a szifonfej és a palackba nyúló szifoncső, továbbá a szifonfej és a szelep közötti összeköttetésre és végül magára az új szerkezetű szelepre is. A mellékelt rajz jelen találmány tár­gyát két példaképen i foganatosítási alak­ban mutatja be és pedig az 1. ábra az egyik foganatosítási alaknak megfelelő szifonfejet függőleges hosszmet­szetben tünteti föl, mimellett a szelep zárt helyzetben van ábrázolva, a 2. ábra az 1. ábrán látható szifonfej egy részének hasonló metszete, melynél azon­ban a szelep nyitott állapotban van; a 3. ábra a szelepnek hosszmetszete; a 4. ábra a szelep magját alkotó rúdaj ol­dalnézetben (eltörve), fölülnézetben és aluról nézve tünteti föl; az

Next

/
Thumbnails
Contents